Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Historie SVL

Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Dne 29. ledna 1979 byla na poradě ČLS JEP, které se zúčastnili zástupci Spolku lékařů a obvodních lékařů, projednána žádost obvodních lékařů o vznik samostatné odborné společnosti. Na ustavující schůzi Společnosti, konané v Lékařském domě v Praze dne 12. dubna 1980, byl pak prvním předsedou zvolen MUDr. Jan Vaněk, obvodní lékař z Prahy.

Na I. konferenci všeobecného lékařství, která se konala v následujícím roce v Hradci Králové, byl stanoven plán činnosti a odborný program Společnosti.

V tehdejší době šlo zejména o profilování všeobecného lékařství jako skutečně samostatného lékařského oboru. Bylo nutno specifikovat především systém postgraduální výchovy lékařů. Zakladatelé odborné společnosti již v samém začátku usilovali o zavedení výzkumu do práce v linii prvního kontaktu s pacienty. K předávání odborných informací sloužila v tehdejší době pravidelná setkání kolegů v Praze na "Pracovních dnech všeobecného lékařství" a také se od té doby datuje konání každoročních výročních konferencí.

I v reformním období po roce 1990 sehrála Společnost všeobecného lékařství významnou roli. V době, kdy se pozornost praktických lékařů obrátila především k profesní problematice a na záležitosti odborné bylo méně času, SVL podporovala a odbornými argumenty posilovala Sdružení praktických lékařů ČR (SPL ČR) a jeho činnost.

S narůstáním členské základny Společnosti zároveň rostl její kredit a vážnost jejich zástupců v mezioborových diskuzích, expertních jednáních a především v otázkách, týkajících se koncepce vzdělávání a odborného rozvoje oboru.

V průběhu let se odborná společnost stala členem řady mezinárodních odborných organizací (SIMG, WONCA, E.A.N.A) a její zástupci se prosadili až do jejich významných funkcí. SVL se v roce 1995 stala korporativním členem WONCA a participovala na mnoha aktivitách této prestižní organizace. V letech 1997 a 2017 se v Praze konaly evropské konference praktických lékařů WONCA . V roce 2013 SVL pořádala světovou konferenci praktických lékařů v Praze WONCA 2013, kde se zásadním projevem vystoupila gen. ředitelka WHO M. Chan která konstatovala že „Zdravotní systém, jehož páteří je primární péče, přináší nejlepší výsledky zdravotní péče s těmi nejnižšími náklady a maximální spokojeností uživatelů.“ Což se stalo základní myšlenkou oboru v následujících letech.

V současnosti se SVL podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. Praktičtí lékaři publikují pod hlavičkou společnosti, vystupují na domácích i zahraničních kongresech a účastní se práce mezinárodních pracovních skupin.

SVL má od ČLK přidělenou akreditaci k pořádání vzdělávacích akcí pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání. Proto pod její odbornou garancí běží pravidelné regionální vzdělávací semináře po celé republice (98 ročně) a pravidelné webináře (60 ročně). Obsah těchto sdělení reaguje na aktuální odbornou potřebu oboru. Nadále probíhají výroční konference a přibyla i Jarní interaktivní konference. Na obou akcích je naší snahou, aby se stále častěji prezentovala odborná sdělení samotných praktiků.

V oblasti organizačních záležitostí došlo k významnému posunu a to k vytvoření krajských konzultantů a jejich zástupců pro vzdělávání , kteří jmenovitě reprezentují obor na úrovni krajů. Jsou tak partnerem v komunikaci mezi výborem společnosti a členskou základnou a zároveň jsou významným partnerem pro dialog se státní správou v kraji. V souvislosti s narůstajícími povinnostmi výboru SVL tito kolegové rozšiřují okruh aktivních spolupracovníků.

Soudobé nároky kolegů si vyžádaly pravidelnou informaci o aktivitách celé odborné společnosti. To bylo důvodem k založení časopisu SVL ČLS JEP, který vychází 10x ročně pod názvem Practicus. V rámci operativní komunikace společnost provozuje i vlastní web svl.cz.

Kompletní historie SVL ČLS JEP 1980-2020 na practicus.eu

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací