Vstup do interní sekce

Rodinné lékařství v ČR

Vážení kolegové,

zrovna tak jak Vy i výbor SVL ČLS JEP se cítil znepokojen posledními iniciativami Ministerstva zdravotnictví na téma "Reorganizace primární péče v ČR a rodinní lékaři", kde mj. se v hromadných sdělovacích prostředcích objevovaly zprávy o možnosti přesunu věkové kategorie pacientů 20-24 let ( 839 000 pacientů) do péče praktických lékařů pro děti a dorost (PL pro DD) nebo naopak o rušení PL pro DD a povinném zavádění rodinných lékařů vznikajících rekvalifikací PL pro DD a praktických lékařů (PL).

Při schůzce Krajských konzultantů SVL ČLS JEP a Krajských konzultantů SPL ČR dne 1.2. 03 bylo přijato spol. stanovisko, že tyto a podobné iniciativy jsou nepřípustné a že celý problém vyžaduje koncepční řešení.

Poté se dne 18. 2. 03 sešli zástupci: SVL ČLS JEP - doc.MUDr. Svatopluk Býma, CSc., SPL ČR - MUDr. Václav Šmatlák, OSPDL ČLS JEP -MUDr. Hana Cabrnochová, SPL DD ČR - MUDr. Pavel Neugebauer a shodli na následujícím oficiálním stanovisku k vyjádření Ministerstva zdravotnictví České republiky k zavedení rodinných lékařů:

  1. zúčastnění souhlasí v problematice rodinných lékařů s usnesením vlády č. 1046 ze dne 30. 10. 2002 - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v21. století" a pokládají jej za základ k dalšímu jednání s Ministerstvem zdravotnictví o této problematice
  2. dosavadní dělbu péče mezi praktické lékaře pro děti a dorost ohraničenou dosažením 19-ti let věku a péči o dospělé zabezpečenou praktickými lékaři považují na základě praktických výsledků a evropských trendů ve vyspělých státech za plně vyhovující a zabezpečující nadstandardní kvalitu léčebně preventivní péče pro dané kategorie osob
  3. případný vznik oboru rodinného lékařství považují za vznik nového samostatného oboru s nezbytností zvláštní odborné a specializační přípravy pokrývající nejen problematiku dětského a praktického lékařství, ale též gynekologie a porodnictví
  4. z uvedených důvodů (a, b, c) nesouhlasí s administrativními a nedomyšlenými pokusy Ministerstva zdravotnictví řešit tuto problematiku posouváním věkových hranic, rušením odborností a podobně. Tyto a obdobné zásahy přímo ohrožují kvalitu poskytované primární léčebně- preventivní péče pro obě kategorie osob
  5. zásadně nesouhlasí s tendencí k postupnému omezování poměru finančních prostředků pro praktické lékaře na celkových výdajích na zdravotní péči v ČR a tuto skutečnost pokládají za ohrožující nejen z hlediska udržení nezbytné kvality léčebně preventivní péče na evropské úrovni, ale zároveň i bránící jejímu dalšímu rozvoji.

Dne 26. 2. 2003 se na základě své žádosti setkali předsedové všech 4 společností s ministryní zdravotnictví České republiky MUDr. Marií Součkovou, kde jí předali své stanovisko a po jednohodinové diskusi se dohodli na následujícím:

  1. zůstává zachován dosavadní status praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. PL pro DD budou moci registrovat pacienty do 19 let a od 19 let pouze, složí-li příslušnou atestaci z praktického lékařství. Tato možnost je otevřena i naopak pro PL pro dospěle, složí-li příslušnou atestaci z dětského lékařství.
  2. rodinné lékařství jako takové je nový obor, který je potřebné v ČR konstituovat z důvodů našich závazků k EU. Jeho vznik neznamená zrušení PL a PL pro DD ani jejich povinnou rekvalifikaci. Pro tento obor se mohou absolventi lékařských fakult rozhodnout jen dobrovolně a příslušnou atestaci složit po zvláštní dlouhodobé specializační přípravě (nad 5 let). Obory PL a PL pro DD zůstanou nadále zachovány i pro budoucnost.
  3. bude připraven předávací protokol pacienta mezi PL a PL pro DD, aby nedocházelo ke ztrátám pojištěnců a dále k řešení situací pokud pacienti nemohou získat PL.
  4. bude se řešit tendence ke sni_ování příjmů PL na celkových výdajích na zdravotní péči a o této problematice budou zúčastněné strany dále jednat a hledat vhodné cesty k tomu, aby došlo k navýšení příjmů pro PL a PL pro DD.

Závěrem je možné konstatovat, že dosavadní podmínky práce pro PL se nemění a nehrozní nebezpečí, že by přišli řádově o 800 tisíc pacientů ve věkové skupině 20 - 24 let. Náš obor bude zachován a rodinné lékařství vznikne jako další specializační obor pouze pro dobrovolníky, kteří chtějí najít uplatnění v zahraničí nebo v terénu, kde není dostatečné pokrytí příslušnými PL nebo PL pro DD.

Výbor děkuje svým členům za podporu a iniciativy a bude je o vývoji v této problematice dále informovat.

Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP