Vstup do interní sekce

Zahraniční aktivity

Mezinárodní organizace praktických/rodinných lékařů

Největší a nejprestižnější organizací praktických/rodinných lékařů (dále PL) je bezesporu WONCA(World Organization of National Colleges and Academies, zkráceně někdy označovaná jako World Organization of Family Medicine). Je vybudována na regionálním principu (WONCA American Region, WONCA Africa, WONCA South Pacific, WONCA European Region…) se zastřešujícím světovým výborem v čele s prezidentem a sekretariátem, který je t.č. v Singapuru.
Konference světové WONCA se konají každý třetí rok, místo konání je zvoleno po velmi tvrdém výběrovém řízení. Poslední byla v jihoafrickém Durbanu, příští bude v roce 2004 na Floridě. Součástí těchto konferencí je jednání reprezentantů jednotlivých členských organizací a volba výboru včetně pracovních komisí. Členem se (teoreticky) může stát kterýkoli delegovaný lékař členské země, prakticky však pouze tehdy, je-li známý aktivní účastí na konferencích a má podporu ještě jiné členské koleje. V pracovních komisích pracují (po formální volbě) pouze PL, kteří se danou problematikou zabývají na mezinárodní úrovni a jsou doporučeni členy pracovní skupiny.

Evropská část WONCA má zkratku ESGP/FM (European Society of General Practice/Family Medicine) a sdružuje více než 30 členských organizací (včetně naší SVL ČLS JEP) a reprezentuje více než 45 000 PL Evropy. Členem se může stát výhradně organizace praktických lékařů, která má vědeckou náplň (v zahraniční nomenklatuře "academic institution") a dostatečně reprezentuje PL své země, tzn., že má významný podíl členů ze všech praktikujících PL. Jsme hrdí, že SVL ČLS JEP splnila všechna tato kriteria a od roku 1995 je členem jak ESGP/FM tak i světové WONCA. Za tuto čest platíme nemalou sumu členských poplatků a je jen škoda, že našich praktiků je stále vidět na konferencích organizovaných každoročně v dostupných státech Evropy velmi málo.
Kromě kolektivního členství organizací je možné se stát individuálním členem za poplatek několika desítek dolarů ročně. Individuální členové jsou nadšenci či elita organizace a požívají mnoho výhod: Nižší poplatky na konferenci, lacinější časopis European Journal of GP, právo účastnit se (a hovořit) na schůzích ESGP/FM atd. 
Výbor ESGP/FM je volen na 3 roky se stejnými pravidly jako ve WONCA, včetně zásady, že opětovně volen může být jednotlivec pouze jednou. To zaručuje neustálý příliv "nové krve", aktivitu členů a progresivnost růstu do budoucna. SVL ČLS JEP zastupuje ve výboru ESGP/FM MUDr. Václav Beneš.
ESGP/FM hraje rozhodující roli v oboru VL v Evropě. Spolupracuje s WHO, vládami členských zemí, profesními a odborovými organizacemi (např. UEMO), má kontakty s mnoha organizacemi ostatních specializací medicíny (kardiologie, onkologie, gastroenterologie…).
ESGP/FM obhospodařuje fond podporující významné projekty s mezinárodním dopadem a tématicky shodnými s stanovenými prioritami oboru VL.
ESGP/FM vydává vědecký časopis EJGP (European Journal of General Practice). Tento časopis bude v dohledné době publikován elektronicky a se souhlasem členských zemí bude dostupný členům organizací tvořících ESGP/FM, to znamená i všem PL naší SVL ČLS JEP.

Součástí ESGP/FM jsou od roku 1995 dříve samostatně operující organizace: Výzkumná EGPRN, společnost učitelů EURACT a pracovní skupina zabývající se kvalitou péče EQuiP.

EGPRN (European General Practice Research Network) sdružuje (převážně mladé) výzkumníky. Členem se může stát kterýkoli PL jehož výzkumná práce je přijata k přednesení na setkání pracovní skupiny a zaplacení minimálních členských poplatků. Skupina tradičně pracuje velmi neformálně a kriticky. Obhajoba výzkumné práce ve standardním pětiminutovém (2 obrázky) sdělení je krušným oříškem - nejen moje vlastní zkušenost, ale obecně uznávaný fakt. Hlavní náplní je výměna výzkumných metodologií, podíl na mezinárodních studiích a projektech a také příprava základních informací v mnoha oblastech klinické péče i organizace zdravotnictví na podkladě vědeckého důkazu. I když má skupina formální výbor - předsedu, pokladníka, sekretářku a členy - jedná se spíše o "akční skupinu" bez reprezentativních funkcí, která koordinuje a plánuje činnost. Činností, kromě pravidelných mítinků, je i organizace kurzů, expertní činnost, publikace a řada dalších aktivit.

EURACT (European Academy of Teachers) sdružuje učitele v oboru. Tato skupina je historicky nejstarší a je značně formalizovaná. Členem se stane PL, který po přihlášení zaplatí malý členský poplatek svému regionálnímu zástupci. Výbor má 3 letý mandát. Kandidáta na reprezentanta určitého státu volí členové z téhož státu. V praxi se někdy stává, je-li málo členů z jedné země, že kandidát do výboru je volen silou několika hlasů (jako je tomu u nás), na rozdíl od skutečně demokraticky volených kandidátů ze zemí, kde je členská základna početná. Navíc je nezbytné, aby kandidáta navrhl výbor odborné společnosti, která je členem ESGP/FM, což je bohužel rovněž někdy opomíjeno…Výbor mezi sebou volí předsedu na maximálně 2 období. Českou republiku ve výboru EURACT zastupuje MUDr. Ivana Bogrová z brněnské LF MU.
EURACT je prestižní a tradiční skupinou, která má velký vliv na tvorbu standardů výukových postupů a návrhů na unifikaci v evropském regionu a to v pregraduálním, postgraduálním stupni a v systémech celoživotního vzdělávání. Skupina je velmi produktvní, každoročně vydává informace formou knih, příruček, CD ROM včetně internetových interaktivních stránek. Nejvýznamnější však je v poslední době odborný tlak na členské země sjednotit kurikula vysokoškolská i specializační cestou produkce konsensních materiálů stanovujících minimální kriteria výuky.
EURACT se ujal organizace diskuse o nové definování základních rysů oboru VL v měnících se podmínkách současných zdravotních systémů a industrializované Evropy. Materiál je již hotov a je dostupný na webových stránkách ESGP/FM.

Nejmladší organizací (původně spíše pracovní skupinou dnes již samostatnou organizací) integrovanou do ESGP je EQuiP (European Association for Quality in General Practice/Family Medicine). Skupina vznikla jako pracovní, dnes sdružuje zástupce většiny zamí Evropy, organizuje pracovní schůze 2x ročně. V poslední době pořádá i otevřené konference pro všechny zájemce. Náplní práce EquiP je tvorba metodologie postupů vedoucích ke zvyšování kvality poskytované péče ať již z hlediska organizačního tak i v některých klinických problémech - například tvorba klinických standardů. EQuiP vydává brožury shrnující celoroční činnost, mimoto členové publikují základní osvědčené postupy vyzkoušené ve zdravotních systémech svých zemí. Členy užší pracovní skupiny jsou MUDr. Bohumil Seifert a MUDr. Václav Beneš.

V poslední době je patrná narůstající spolupráce respektive překrývání pole působnosti výše jmenovaných organizací. Učitelé (EURACT) spolupracují s EQuiP při využívání nástrojů zvyšování kvality a efektivity výukových postupů. Výzkumníci EGPRN dodávají postupy a informace založené na vědeckém důkazu jako podklad pro práci EQuiP a všechny skupiny spolupracují na prioritních úkolech ESGP/FM. 

ESGP/FM spolupracuje s řadou dalších organizací a aktivit působících v oboru praktického/rodinného lékařství: Skupinou zabývající se gastroenterologií v primární péči, skupinou pracující na postupech prevence AIDS včetně péče o pacienty s touto chorobou, skupinou bádající v oblasti onkologických onemocnění, skupinou specializující se na diagnostiku, léčbu a sledování plicních onemocnění, skupinou lékařů pracujících na venkově atd. S některými má navázán velmi úzký kontakt např. EUROPREV (Evropská pracovní skupina zabývající se prevencí v oboru) je organizace, která má s ESGP/FM takřka formální vazby včetně trvalé podpory. Členem těchto skupin je možné se stát projevením zájmu dokumentovaném přednáškami nebo publikacemi v daném odvětví hlubšího zájmu. Kontakty je možné jednoduše vyhledat na internetu nejlépe na domovské stránce ESGP/FM: www.medisin.ntnu.no/woncakde jsou k dispozici i ostatní podrobnost a aktuality nejvýznamnější organizace všeobecného/rodinného lékařství v Evropě.

MUDr. Václav Beneš
Červen 2003


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP