Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Informace pro školence/uchazeče o rezidenční místo 2024

25. 6. 2024

Vážení uchazeči o místo rezidenta v oboru všeobecné praktické lékařství,

Velmi nás těší zájem o specializační vzdělávání v našem oboru, níže sdílíme aktuální informace k přihlášení do výběrových řízení na místo rezidenta.

Seznam úspěšných žadatelů o rezidenční místa byl zveřejněn 21.6. 2024 na webu MZ a najdete ho pod tímto odkazem https://mzd.gov.cz/seznam-uspesnych-zadatelu-o-dotaci-na-rezidencni-mista-pro-rok-2024-obor-vseobecne-prakticke-lekarstvi-detska-neurologie-psychiatrie-a-urgentni-medicina/. Dle jednotlivých krajů také můžete vyhledat školitele na Mapě školitelů.

Nejpozději do 5.7.2024 musí tyto ordinace vypsat výběrové řízení, přehled najdete zde https://www.svl.cz/odborny-obsah/aktualni-oznameni/vyhlasena-vyberova-rizeni-na-rezidencni-mista-2024-100087, podrobnosti potom na webových stránkách jednotlivých ordinací.

Konzultovat můžete i krajské zástupce pro školení v oboru VPL https://svl.cz/kontakty#krajsti-zastupci.

Podmínkou je úspěšné ukončení lékařské fakulty a zařazení do oboru všeobecné praktické lékařství – provedete zde elektronicky https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL33ZARAZENIDOZO, žádost vytisknete a odešlete v listinné podobě na studijní odd. IPVZ, Ruská 85, 100 05, Praha 10. Pokud jste dosud neobdrželi potvrzení o zařazení do oboru ze strany IPVZ, stačí přiložit kopii odeslané žádosti s vyznačeným datem odeslání. Doporučujeme si současně na studijním odd. IPVZ vyžádat specializační index (průkaz odbornosti), pokud ho již nevlastníte a Logbook 2018. Rezidenční místo je určeno pro lékaře zařazené do oboru po 1.7. 2017 dosud bez dosažené specializace (atestace).

Seznam dokladů, které uchazeč přiloží k přihlášce:

  1. přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta (viz příloha)
  2. vyplněný osobní dotazník rezidenta – (viz příloha)
  3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
  4. výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců
  5. potvrzení o zařazení do oboru VPL nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR
  6. neověřenou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
  7. přehled odborné praxe

Samotné výběrové řízení probíhá v souladu s vyhláškou 186/2009 Sb. Přihlášku s přílohami je třeba odeslat či osobně doručit tomu, kdo výběrové řízení vypsal do termínu určeného vyhlašovatelem.

V případě, že již máte absolvované některé praxe, či dokonce kmen, doporučujeme po zařazení do oboru požádat IPVZ co nejdříve o zpětné uznání již absolvované praxe tak, aby bylo možné v případě Vašeho přijetí na místo rezidenta Vám vypracovat co nejdříve vzdělávací plán (vyplnění, vytisknutí a odeslání žádosti č. 16 na odd. výuky IPVZ). 

Za katedru VPL IPVZ a akreditační komisi MZČR pro obor VPL, MUDr. Ludmila Bezdíčková

V Praze, 25.6.2024

Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
Osobní dotazník rezidenta

 

Poslat na e-mail
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací