Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Pro školence oboru VPL

Proč se stát praktickým lékařem?

Všeobecné praktické lékařství je pestrým a dynamickým oborem.

Flexibilita a stabilita práce

 • flexibilní práce a pracovní doba
 • dlouhodobá a stabilní kariéra
 • rovnováha mezi osobním a pracovním životem
 • nejkratší doba atestační přípravy

Mezioborová spolupráce a rozvoj kompetencí

 • dlouhodobá péče o pacienty
 • spojení s dalšími lékařskými i nelékařskými obory
 • příležitost rozvíjení dovedností a kompetencí v nejrůznějších oblastech

Vliv na celý zdravotnický systém

 • ovlivnění zdraví celé komunity
 • vliv na kvalitu zdravotní péče
 • vývoj nových technologií
 • vliv na ekonomickou udržitelnost zdravotnického systému
 • propagace zdravotní gramotnosti a důležitosti prevence
 • rozvoj výzkumu v primární péči
 • kontrola zdravotního stavu populace

Dlouhodobá péče o pacienty

 • osobní uspokojení z dlouhodobých vztahů s pacienty
 • péče orientovaná na pacienta
Klíčové hodnoty všeobecného / rodinného lékařství dle WONCA

Jak se stát praktickým lékařem?

Abyste se mohli stát praktickým lékařem, musíte úspěšně projít atestační přípravou a složit potřebné zkoušky.

Průchod atestační přípravou může mít různou podobu i délku. Vždy vás ale provází vámi zvolený školitel - praktický lékař (PL), jehož pracoviště získalo potřebnou akreditaci pro vzdělávání dle typu vzdělávácího programu (nebo jeho části) a v jehož ordinaci budete získávat nové zkušenosti. Školenec absolvuje v ordinaci VPL pouze část specializační přípravy, část stáží je realizována v dalších zdravotnických zařízeních a školenec musí rovněž absolvovat povinné kurzy.

Celá příprava se skládá ze dvou hlavních částí:

1. Základní kmen

 • Trvá ve všech oborech minimálně 30 měsíců
 • Školenec si volí konkrétní kmen – Kmen VPL nebo Interní kmen. Liší se složením stáží a kurzů a celkovou délkou.
 • Tuto část vzdělávání ukončuje úspěšně složená kmenová zkouška.

2. Vlastní specializovaný
výcvik (VSV)

 • Délka VSV po kmeni VPL = 6 měsíců
  Délka VSV po Interním kmeni = 12 měsíců
 • Součástí VSV jsou dle jeho typu také některé stáže mimo ordinaci VPL (viz logbook).
 • Po absolvování kmene a VSV musíte úspěšně složit atestační zkoušku, která se skládá z teoretické a praktické části.
Informace o kurzech a stážích v interním kmeni * Informace o kurzech a stážích v kmeni VPL * Přehled kurzů a stáží * Informace o kurzech a stážích VSV *

*Týká se vzdělávacího programu 2018

Pro kompletní a detailní přehled stáží je nutné zakoupit na studijním oddělení IPVZ Logbook v oboru VPL.

Pro zařazení do oboru VPL vyplňte přihlášku, tu pak vytiskněte a odešlete na adresu IPVZ nebo do datové schránky IPVZ (ID: cf2uiwg).

Rekvalifikace do oboru VPL

Obor VPL je nejčastější volbou pro rekvalifikující se lékaře.

 • Prvním krokem je zařazení do oboru VPL.
 • Lékaři s absolvovaným interním kmenem v oboru vnitřní lékařství, s atestací v oboru vnitřní lékařství/ARO/Urgentní medicína/Chirurgie s minimálně 5letou praxí po atestaci se vzdělávají v tzv. zkráceném vlastním specializovaném výcviku dle bodů 2.3-2.6 Věštníku MZ 3/2018 Sb.
 • Podrobný přehled praxí naleznete v Logbooku, který obdržíte na studijním odd. IPVZ.
 • Jedná-li se o lékaře, kteří absolvovali 24měsíční kmen ve starším vzdělávacím programu a žádají o jeho uznání do VP 2018, je nutné podat žádost č. 16b.
 • Na základě žádostí bude vypracováno individuální stanovisko IPVZ, které specifikuje veškerou praxi, kterou bude třeba si doplnit. Rovněž je třeba absolvovat všechny povinné kurzy.

Blíže ke specializačnímu vzdělávání v oboru VPL

Najděte si svého školitele

Mapa školitelů má pomoci lékařům jednoduše nalézt školitele pro povinnou atestační přípravu.

V seznamu najdete veškeré školitele s platnou akreditací dle MZČR a vzdělávacího programu 2018, do kdy je akreditace platná, kontakt na jednotlivé organizace a další informace.

Navštívit Mapu školitelů

Financování a rezidenční místa

Na podporu specializačního vzdělávání jsou vypisovány dotace MZČR - tzv. rezidenční místa. Rezidenční místo je státní dotace, o kterou může školitel zaměstnaný v akreditovaném zařízení zažádat. Z této dotace jsou následně hrazeny náklady spojené se specializační přípravou školence v daném oboru. Jedná se o mzdy rezidenta a školitele, materiální náklady a ostatní služby (stáže a kurzy). Přihlášku k RM nepodáváte vy, ale váš školitel. Vy se přihlásíte až k výběrovému řízení, které vyhlásí úspěšní zájemci o tuto dotaci z řad školitelů.

Některé kraje vypisují vlastní programy na podporu školení lékařů - informace najdou uchazeči nejlépe u krajských konzultantů SVL ČLS JEP pro školení v jednotlivých krajích.

Pro detailní informace týkající se celého specializačního vzdělávání navštivte stránky katedry VPL IPVZ nebo atestačního průvodce spolku Mladých praktiků.

Aktivity pro pregraduální studenty

Účast pregraduálních studentů na konferencích a vzdělávacích akcích je vítána jak v ČR, tak i v zahraničí. Mezinárodní konference často předchází prekonference určené právě pro studenty a začínající lékaře, v rámci kterých je mnohdy možné navštívit praxe praktických lékařů v pořádajících zemích. Pro získání více informací je vhodné se zapojit do komunity VPL přes naše odborné a profesní organizace (Mladí praktici, SVL, SPL, WONCA).

Hlavní studijní materiály

Doporučené postupy Společnost všeobecného lékařství
Doporučené postupy
Dále dle seznamu MZČR Ministerstvo zdravotnictví
mzcr.cz

Další studijní materiály

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací