Vstup do interní sekce

Postup při podávání žádostí o udělení/prodloužení registrace (akreditace)

Veškeré požadované dokumenty se podávají 1x písemně a na el.nosiči (CD nebo flashdisk) na adresu Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, Praha 2, 128 00.

 1. Pro ty, kteří podávají žádost prvně nebo zanikly jako fyzická osoba a jsou nyní právním subjektem dokládají:
  1. Vyplněný formulář žádosti, na který se lepí celý 1000Kč platný kolek, což slouží jako doklad o zaplacení správního poplatku. Přiložený neplatný kolek (již je nyní normálně neprodejný) je brán jako neplatná cenina, takže nemůže být použit na žádost.
   V žádosti je kromě jiného nutné vyplnit:
   • Na žádosti přeškrtnou slovo prodloužení
   • Pokud školitel působí ve více ordinací je nutné je uvést v místech provozování
   • Název oboru specializačního vzdělávání: Všeobecné praktické lékařství
   • Vymezení části vzdělávacího programu: na část II. – píše ten, kdo bude zajišťovat specializační vzdělávání – praxi pouze ve své ordinaci, tj. zajistí školenci pouze praxi v délce 8 a 12 měsíců ze vzdělávacího programu (dále jen „VP“) a teoretické kurzy nebo na celý VP – píše ten, kdo bude zajišťovat smluvně celý VP
   • Název kmene, který bude pracoviště zajišťovat: napsat kmen všeobecné praktické lékařství nebo kdo chce zajištovat navíc dle VP může i jiné
   • Max. počet školících míst: píše se číslo dle počtu školitelů, max. počet na jednoho školitele může být uveden 2. Přesný počet se uvádí do rozhodnutí a dle něj pak může pracoviště žádat o dotaci na rezidenční místo. Počet míst v žádosti o dotaci nesmí být vyšší než počet míst uvedený v rozhodnutí.
  2. Dotazník k žádosti pro obor všeobecné praktické lékařství – počty registrovaných pacientů, ošetřených a návštěv v domácnostech musí odpovídat požadavkům dle VP. Musí být podepsaný vč. razítka a datumu. Dále pokud má školitel více ordinací, kde bude školit, je nutné je uvést všechny adresy. Vše musí souhlasit s registrací nestátního zdravotnického zařízení.
  3. Kopii diplomu z LF a specializované způsobilosti nebo atestaci ze VPL. (neposílají ti, co již doložili v žádosti jako fyzická osoba).
  4. Kopii Registrace nestátního zdravotnického zařízení, ve které se musí shodovat adresa trvalého bydliště a místa provozování ev. sílo podnikání s adresami na žádosti.
  5. Kopii Výpisu z obchodního rejstříku (dokládá jen právnická osoba)
  6. Plán atestační přípravy (dokládá jen ten, kdo chce akreditaci na celý VP), ve kterém bude uvedeno, kde bude která praxe realizována. Postačí ze vzdělávacího programu zkopírovat průběh praxe v tabulkách a ke každému názvu oboru dopsat název zařízení, kde se bude praxe uskutečňovat. Plán atestační přípravy musí odpovídat doložené smluvní spolupráci. Plán musí být obecný, tedy bez konkrétních termínů stáží a jména školence.
  7. Smluvní zajištění praxe z Části I. vzdělávacího programu (dokládá jen ten, kdo chce akreditaci na celý VP) tj. zajištění praxe ARO, dětské lékařství, vnitřní lékařství, chirurgie, gynekologie a porodnictví.
  8. Smluvní zajištění Části III. (dokládá i ten kdo chce akreditaci jen na část II.) Zajištění teoretických kurzů lze doložit následně: na stránkách www.ipvz.cz v profilu organizace si stáhnou PDF formát Veřejný příslib pro VPL, podepíší ho, razítko, datum podpisu nebo si uzavřou smlouvu na teorii s jakoukoli lékařskou fakultou akreditovanou na kurzy dle VP.
  9. CD nebo flashdisk – všechny dokumenty v papírové podobě nahrát na nosič a přiložit k papírové dokumentaci.
 2. Pro ty, kterým končí doba platnosti akreditace za min. půl roku, tj. prodlužují akreditaci dokládají:
  1. Na žádosti přeškrtnou slovo udělení, dále viz samé bod 1.A, B, F, I. Bod D pouze v případě, že došlo ke změně oproti původně zaslané registraci. Bod G jen v případě, že ve staré smlouvě, která je dobu neurčitou, nesouhlasí počet měsíců s novým požadavkem dle platného VP. Bod H dokládá jen ten, kdo neměl v původní žádosti smlouvu k zajištění teoretických kurzů.

Přílohy:
Formulář žádosti o udělení/prodloužení akreditace
Dotazník k žádosti


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP