Vstup do interní sekce

Dopis SVL ČLS JEP

24.2.2006

Věc: stanovisko SVL ČLS JEP k vyhlášce č. 550/2005 Sb.

Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP
U Hranic 16
110 00 Praha 10

Věc: stanovisko SVL ČLS JEP k vyhlášce č. 550/2005 Sb.

     Výbor SVL ČLS JEP se domnívá, že její  aplikace může ohrozit kvalitu poskytované LPP v primární péči.
     Vyhláška kterou se zdravotní pojišťovny musejí od 1.1.2006 řídit obsahuje jednoznačné  limity a regulace, omezující úhradu poskytované zdravotní péče. Vyhláška nekompromisně určuje každému zdravotnickému zařízení tři striktní  finanční limity, které se odvíjejí od částky, uhrazené zdravotní pojišťovnou v příslušném čtvrtletí nebo pololetí loňského roku:  1. úhrada vlastních výkonů (103% loňského období), 2. předepsaných léků a PZT (98%), 3. vyžádaných pomocných diagnostických vyšetření např. laboratorních, rtg a pod. – 100%).. Částky překračující finanční limit pro vlastní výkony pojišťovna pouze lékaři nezaplatí. Cenu za všechny předepsané léky, pomůcky a vyžádaná vyšetření nad uvedený limit však lékař – pokud je pacientovi předepíše na účet zdravotního pojištění -  zpětně uhradí příslušné pojišťovně z vlastních prostředků. Lékař samozřejmě musí léčit pacienty lége artis podle jejich onemocnění, které nelze pro konkrétní měsíce naplánovat ani srovnávat. Přitom se regulace týkají i akutní péče!!
     Dále dochází  k nepřijatelnému stavu, kdy zcela rozdílné limity mají lékaři pro předpis léků u pacientů různých pojišťoven a různí lékaři mají zcela rozdílné limity u pacientů určité pojišťovny a to zcela nezávisle na zdravotním stavu pacientů. 
     V současné době je k dispozici řadu dodatků od  pojišťoven (dodatky vycházejí v oblasti regulací přesně z textu vyhlášky), takže můžeme uvést následující konkrétní příklad  dodatku :
 
Max. úhrada na jednoho pojištěnce za zdravotní výkony mimo kapitační platbu – 2300,- Kč
Limit na předepsaná léčiva na jednoho ošetřeného pojištěnce
1.čtvrtletí – 0,00 Kč
2.čtvrtletí – 1306,- Kč
Limit na vyžádanou péči na jednoho ošetřeného pojištěnce
1.čtvrtletí – 0,00 Kč
2.čtvrtletí – 0,00 Kč

V uvedeném případě tedy jakoukoli péči o pac.v 1. čtvrtletí hradí lékař ze svých prostředků.

Obecně z uvedeného vyplývá:

1) Každý pacient, který nově onemocní a jehož zdravotní stav vyžaduje  léčbu, se pro ošetřujícího lékaře stává ekonomickým problémem (samozřejmě čím nákladnější léčby je potřeba, tím je ohrožení vyšší).
2) Větší problémy mohou zaznamenat pacienti, kteří navštíví lékaře v pozdějším období (kdy se lékař bude limitu blížit nebo jej bude mít vyčerpán).
3) Stejní pacienti mohou být léčeni různě podle regulací daného zařízení (praxe) a příslušné pojišťovny a ne podle zdravotního stavu Vzniká tedy zcela jednoznačně nerovnost mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními, jednotlivými pojišťovnami a jednotlivými pacienty. 
 
Z uvedeného  pro SVL ČLS JEP  vyplynuly následující závěry:

1) Administrativní přístup obsažený ve vyhlášce č. 550/2005 Sb., která stanovuje statistické limity pro výkony, léky a vyžádaná vyšetření bez zohlednění reálné potřeby a morbidity pacientů, neumožňuje lékařům ve všech případech léčit své pacienty lege artis na účet veřejného zdravotního pojištění.
2) SVL ČLS JEP spolu s ČLS JEP za účasti MZ ČR a zástupce VZP zpracovává doporučené postupy pro jednotlivá onemocnění; v současné době existuje stav, kdy lékař, který bude léčit dle těchto postupů (tedy zcela lege artis) doplatí na své chování tím, že veškeré nadlimitní léky a vyšetření uhradí ze svého.
3) V současné době existuje rozpor spočívající v tom, že pacient má na indikovanou zdravotní péči zákonný nárok na účet veřejného zdravotního pojištění, lékař má povinnost mu ji poskytnout, ale zároveň je za toto poskytnutí sankcionován.
4) SVL ČLS JEP, jako organizace, která dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost, nemůže souhlasit se stavem, kdy lékař, který odůvodněně a správně poskytuje zdravotní péči svým pacientům, je za své chování finančně postihován.
 
Vzhledem k této situaci vydal SVL ČLS JEP následující prohlášení:

 

     Výbor Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP podporuje protestní akci zdravotníků pořádanou dne 24.2.2006. Hlavním důvodem je nezbytnost odborného 
přehodnocení úhradové vyhlášky a připravovaných legislativních norem tak, 
aby nemohlo dojít k poškození pacientů a byly vytvořeny základní podmínky 
pro kvalitní práci všeobecných praktických lékařů.  Žádáme vládu a MZ ČR o 
zahájení racionálního jednání k řešení uvedených problémů.

     V žádném případě se z našeho pohledu nejedná o politickou akci, ale jediný prostředek jak přimět MZ ČR k racionálnímu přehodnocení dané situace.

 

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.                                                                      MUDr. Otto Herber
předseda SVL ČLS JEP                                                                                       místopředseda SVL ČLS JEP

 

Jako příklad složité situace uvádím dotazy
1. V našem městě náhle zemřel kolega praktický lékař. Jeho pacienti – nejprve samozřejmě ti chronicky nemocní a tedy „nákladní“– se u mne chtějí zaregistrovat. Nechci a nemohu je odmítnout, tuto péči potřebují. Z platné vyhlášky i z ní vyplývajícího smluvního dodatku však vyplývá, že jejich léčbou překročím svůj loňský limit a nebude mi zaplacena, předpis léků a vyšetření v celé výši zpětně zaplatím já. Co mám dělat.
2. Mám zaregistrovanou těžce nemocnou pacientku, která se léčí na onkologické ambulanci FN Plzeň. Dosud jí tam byly potřebné léky předepisovány, dnes přišel její manžel ke mně s tím, že v ambulanci sice vyšetřena byla, ale předpis drahých analgetických náplastí jí vystaven nebyl – dle sdělení ošetřujícího onkologa je mám nadále předepisovat já. Chápu, že dle nové vyhlášky má kolega obavy z překročení limitu, můj problém je stejný – jedná se tedy o to, který z lékařů bude nakonec tyto léky platit? Předpis jsem samozřejmě pacientce vystavil, nemohu ji nechat trpět bolestmi, ale pokud budou nadále platit tato ustanovení vyhlášky, je situace neřešitelná.
3. Z limitů, které jsem dnes dostal a svého software, který je schopen spočítat cenu dosud předepsaných léků, jsem zjistil, že u jedné ZP (v prvním loňském čtvrtletí její pacienti zrovna příliš nestonali) mám již k dnešnímu dni čtvrtletní limit pro předpis léků překročen. Co mám říkat a předepisovat dalším pacientům, kteří ke mně přijdou? Mám psát pojišťovně či ministrovi žádost o výjimku? Předepisovat léky na „P“ hradí pacient? Léčit je dále chci, léky i další péči potřebují – snad na ni mají nárok a není možné, aby ji platili oni nebo já.
4. Slíbil jsem převzít do péče po svém odcházejícím kolegovi vážně nemocné pacienty v blízkém Domově  důchodců. Potřebnými výkony, předpisy léků a vyšetření bych nepochybně a vysoko překročil limit. Co mám dělat?
5. Ve škole a obci, kde pracuji, vypukla epidemie infekční žloutenky. Provádím opakovaná vyšetření  velkého množství osob, které byly v kontaktu i s vědomím, že překročím jistě předepsaný limit a nebudou mi uhrazena. Hygienik ale nařídil i poměrně drahé laboratorní odběry, které za této situace všechny zpětně zaplatím já. Píši pojišťovně a ministrovi, zatím vše samozřejmě provádím.
6. V loňském roce jsem byl celý leden nemocen, mé pacienty ošetřoval zastupující kolega. Všechny limity pro první čtvrtletí mám tedy tak nízké, že pokud budu své pacienty normálně léčit, překročím je nejdéle po dvou měsících. Mám si vzít dovolenou nebo opět onemocnět? 
7. Limit pro jednu ZP, jejíž pacienty neregistruji,  překračuji dnes již o desítky procent, protože jsem odeslal akutně jednoho z jejích pojištěnců se zlomeným předloktím na rentgen. Jak budeme postupovat, nepodaří-li se mi uhlídat limit a ke konci čtvrtletí zjistím, že všechny další léky a vyšetření předepisuji na svůj účet? Mohu v tomto případě pokračovat ve své práci? Kam půjdou mí pacienti?

Autor: Lucka  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP