Vstup do interní sekce

Informace Labquality-ManaCon EHK POCT v ČR 2014

12.12.2013

Vážená pani doktorka. Vážený pán doktor.
Touto cestou si Vám dovoľujeme predložiť EHK program Labquality POCT 2014 v ČR.

O nás

Labquality je medzinárodne uznávaná organizácia, ktorá patrí medzi svetových lídrov v externom hodnotení kvality (EHK). Je členom Európskeho výboru pre programy externého hodnotenia kvality (EQALM), korporačným členom IFCC a školiacim strediskom WHO. Poslaním Labquality je zaistiť lepšiu bezpečnosť pacientov a kvalitu laboratórnych testov.

Labquality je akreditovanou aj certifikovanou organizáciou. Je držiteľom Certifikátu o akreditácii podľa medzinárodnej normy EN ISO/IEC 17043 a Certifikátu systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001:2008. Labquality je oprávnená vydávať medzinárodne platnéCertifikáty pre oblasť hodnotenia kvality.

Labquality poskytuje svoje služby medicínskym laboratóriám (vyše 150 programov EHK) a prevádzkovateľom POC na ambulanciách a poliklinikách (25 programov). Na posudzovaní kvality sa podieľa takmer 200 odborníkov, špecialistov a koordinátorov. V programoch Labquality participuje 47krajín Európy a Stredného východu, 4500 laboratórií a 1000 prevádzkovateľov POCT. Labquality má svoje zastúpenie v 45 krajinách. V ČR ju zastupuje ManaCon.cz, Pod Harfou 943/36, 190 00 Praha 9 – Vysočany. E-mail: info@manacon.sk; tel. +420 733 707 263.

Viac informácií o programoch Labquality EHK nájdete na www.labquality.fi alebo na www.manacon.sk

Organizácia a dodávky kontrolných cyklov v ČR v r. 2014

 1. Odberateľ si objedná kontrolný cyklus a mesiac dodávky na pripojenej objednávke. Objednávku spolu s Obchodnou zmluvou predloží dvojmo do ManaCon.cz
 2. ManaCon.cz potvrdí Objednávku a Zmluvu a spolu s faktúrou ju doručí objednávateľovi. Faktúra je splatná 14 dní od doručenia. Podrobnosti platby sú uvedené nižšie.
 3. ManaCon zaregistruje objednávateľa v Labquality a v objednanom mesiaci doručí objednávateľovi kontrolné vzorky na adresu určenú objednávateľom v objednávke.
 4. Objednávateľ analyzuje doručené kontrolné vzorky predpísaným spôsobom. Výsledky merania zapíše podľa návodu do priloženého formuláru (dostane ho spolu s kontrolnými vzorkami) a pošle priamo do Labquality.
 5. Labquality vyhodnotí namerané dáta podľa účastníkov a podľa použitých metód (prístrojov) a každému účastníkovi zašle Výsledkovú správu z kontrolného cyklu spolu s grafickým, tabuľkovým a verbálnym vyhodnotením a medzinárodný Certifikát o účasti v anglickom a českom jazyku.

Spôsob objednávania

 • Odberateľ predloží v stanovenom termíne vyplnenú a podpísanú Zmluvu a záväznú Objednávku s vyznačením požadovaných kontrolných cyklov (názov, mesiac) dodávateľovi.
 • Objednávka kontrolných cyklov a Zmluva na rok 2014 sa predkladá dvojmo.
 • ManaCon.cz potvrdí objednávateľovi Zmluvu obsahujúcu podmienky dodávok, reklamácii, fakturácie a úhrad kontrolných cyklov a objednávku a na ich základe vystaví objednávateľovi faktúru.
 • Podpísaním Zmluvy a záväznej Objednávky vzniká odberateľovi záväzok uhradiť faktúru v dohodnutej lehote.
 • Úhradou faktúry odberateľom vzniká dodávateľovi povinnosť dodať odberateľovi objednané kontrolné cykly, dokumentáciu a Certifikát. Počet kontrolných cyklov si určuje odberateľ(stačí absolvovať jeden kontrolný cyklus).

Cena a spôsob platby

Cena (v Kč, bez DPH) za jeden kontrolný cyklus je uvedená vo formulári Objednávka. Objednávateľ dostane faktúru za objednané cykly a uhradí ju prevodným príkazom na účet dodávateľa.

Distribúcia vzoriek

 • ManaCon.cz rezervuje na základe došlých objednávok špecifikované kontrolne cykly (kontrolne vzorky, inštrukcie, sprievodnú dokumentáciu) v Labquality Helsinki.
 • ManaCon.cz dovezie kontrolne cykly leteckým kuriérom z Fínska do Prahy (24 hod) a doručí ich v špeciálnych balíčkoch DOPORUČENE 1. TRIEDOU každému odberateľovi na ním určenú adresu (obvykle do 24 hod).
 • Náklady na kuriéra, poštovné a balné hradí ManaCon.cz. Účastník (ambulancia) hradí iba dohodnutú cenu za službu, ktorou sa rozumie kontrolný cyklus. Ten obsahuje cenu sady kontrolných vzoriek, vstupnú dokumentáciu a hodnotiace správy - vyhodnotenie, vystavenie a doručenie Certifikátu.
 • Kontrolné vzorky na CRP a niektoré cykly INR sú kvapalné séra. Na glykovaný hemoglobín sa dodávajú vzorky lyofilizovanej krvi, ktoré potrebujú na rozpustenie 0,5 ml destilovanej vody.

Zaslanie informácií do vyhodnocovacieho centra

 • Z dôvodu zachovania dôvernosti účastníci EHK (lekári) posielajú svoje výsledky vždy priamo do Labquality (nie do ManaCon.cz).
 • Názov (typ) prístroja a výsledky merania každej vzorky zapíše účastník (ambulancia) do predpísaného formuláru, ktorý dostane z Labquality spolu so vzorkami. Výsledkový formulár môže účastník EHK poslať do Labquality v elektronickej forme e-mailom alebo faxom, najneskôr však do určeného termínu uzávierky, ktorý je vždy zreteľne vyznačený na sprievodnej dokumentácii ako „deadline“. Výsledky kontrolných analýz, doručené do Labquality po stanovenom termíne, nie sú zahrnuté do konečného vyhodnotenia a účastník dostane iba regionálny výsledkový záznam. Odporúčame preto účastníkom Labquality EQAS, aby termíny uzávierok striktne dodržiavali a vyhli sa zbytočným reklamáciám.
 • Faxová a e-mailová adresa, na ktorú sa výsledky odosielajú, je zreteľne vyznačená na sprievodnom liste Labquality, ktorý odberateľ dostane spolu s kontrolnými vzorkami.

Spôsob a zasielanie hodnotenia

 • Labquality vyhodnotí namerané dáta podľa účastníkov a podľa použitých prístrojov a každému účastníkovi zašle záverečnú správu priamo na jeho adresu uvedenú v objednávke.
 • Hodnotiace správy majú textovú časť (obvykle 1 strana formát A4), grafickú a štatistickú. Sú jednoduché a zrozumiteľné každému účastníkovi.

Zaslanie Certifikátov

 • Na konci kontrolného cyklu Labquality vystaví každému účastníkovi CERTIFICATE OF PARTICIPATION. Môže byt v anglickom jazyku alebo v českom jazyku, alebo v oboch a Labquality ho doručí spolu so záverečnou správou odberateľovi.

Informácie

 • Na otázky, ktoré sa týkajú objednávok, fakturácie a dodávok kontrolných cyklov, je kompetentný odpovedať Doc. Ing. Peter Kuzmišin, DrSc., riaditeľ ManaCon;kuzmisin@manacon.sk. Tel & Fax: +421 51 7710 794; mobil: +421 905 242326.
 • Na odborné a metodické otázky môže odpovedať Ing. Ján Balla, odborný konzultant Labquality pre SR a ČR; jan.balla@mail.t-com.sk.

Labquality ponúka nasledujúce programy EHK na POCT

 • Biochémia: CRP, INR, HbA1c, Krv v stolici, Glukometre, Testy močových prúžkov, POCT analyzátory na základnú biochémiu, Analyzátory krvných plynov, Srdcové markery-natriuretické peptidy (BNP a proBNP) a troponíny (TnI a TnT), Drogový skríning, Hemoglobinometre, Tehotenský testy.
 • Mikrobiológia: EBV mononukleóza, Helicobacter pylori v stolici, HIV, Vírus chrípky A + B, Plasmodium falciparum (malária, Puumala vírus, RS vírus, Streptococcus skupiny A.

Smlouva

Objednávka

Autor: Superadmin NETservis  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP