Vstup do interní sekce

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2018

22.1.2018

Rezidenční místa VPL 2018

22.1.2018

Vážená kolegyně, vážený kolego.

Na svých webových stránkách zveřejnilo MZ ČR Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2018, počet vypsaných rezidenční místa pro rok 2018 a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2018 na portálu www.mzcr.cz. Celá Metodika je dostupná na stránkách https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/rezidencni-mista-2018_3791_3.html. Nás (všeobecné praktické lékařství) se týká Metodika_2018_celé_spec_vzdel_P2-lékaři_FV_II, zde z ní uvádíme podstatné výňatky a pokyny.

Dotací na specializační (předatestační) přípravu VPL se týká program na celé specializační . vzdělávání P2 – Lékaři FV II, jehož cílem je finanční podpora absolventů LF nebo i lékařů, kteří již část přípravy absolvovali, ale dosud nezískali specializovanou způsobilost v žádném oboru (nikoli tedy pro rekvalifikace atestovaných lékařů jiných oborů) pro postgraduální studium po dobu celého specializačního vzdělávání u vybraných nedostatkových lékařských oborů.

MZ ČR přidělilo pro specializační vzdělávání VPL 110 rezidenčních míst. Každé má dotaci 1, 440 000 Kč na 3 roky. Z toho minimálně 55 % musí jít na rezidentův plat (hrubá mzda a odvody), 20 % je maximální odměna pro školitele a zbytek částky může být využit na úhradu stáží, kurzů nebo na materiál.

KDO MŮŽE O DOTACI ŽÁDAT.

Žadatelem o dotaci se může stát zařízení akreditované podle § 13 zákona č. 95/2004 Sb., (bez ohledu zda má akreditaci na celý vzdělávací program nebo jen část), které má sídlo/místo podnikání na území České republiky. Údaje o sídle právnické osoby/trvalém pobytu fyzické osoby musí odpovídat údajům uvedeným v Rozhodnutí o registraci nebo Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Podle současné metodiky nemůže lékař během čerpání dotace měnit právní formu zařízení (převod z fyzické osoby na s.r.o.)

TERMÍNY.

Pro získání uvedených prostředků je nezbytné nejpozději do 15. 3. 2018 doručit žádost o rezidenční místo se všemi přílohami na adresu administrátora, kterým je nyní IPVZ:

Adresa pro písemné podání žádosti nebo osobní podání žádosti (administrátor):

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, 100 05 Praha 10

MZ zveřejní nejpozději do 4. 4. 2018 na svých webových stránkách seznam Žádostí, které byly vyloučeny pro formální náležitosti s uvedením důvodu. Uchazeč má právo do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu vyloučených podat námitky písemně na adresu administrátora, o konečném rozhodnutí bude vyrozuměn.

Seznam akreditovaných zařízení, kterým byla přidělena dotace, bude uveřejněn k datu 30. 6. 2018 na stránkách www.mzcr.cz v sekci: Odborník Zdravotník / Věda a lékařská povolání / Dotační programy / Rezidenční místa.

30. 6. 2018 se tedy (pouze) z těchto stránek dozvíte, zda Vám bylo přiděleno rezidenční místo. Hned poté sami vyhlásíte výběrové řízení na toto místo a přijmete Vámi vybraného kandidáta. Celková dotace je spočítána na tříleté kurikulum, které odpovídá délce specializační přípravy.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI.

Z Metodiky citujeme:

5.1 Podrobný popis formálních náležitostí a příloh k Žádosti

Žádost včetně všech požadovaných dokladů se podává v písemné a v elektronické podobě.

CD musí být označeno přesným názvem akreditovaného zařízení, oborem, označením Dotační program pro lékařské obory a dále označením: RM 2018. V Žádosti je nutné vyplnit všechny položky, a to v českém jazyce. Písemná forma Žádosti a CD musí být shodné. Žádost bude na CD naskenována jako jeden soubor včetně požadovaných podpisů a příloh. V případě, že Žádost nebude splňovat některou z náležitostí zde uvedených, bude vyloučena z dalšího procesu hodnocení pro formální nedostatky.

Označení obálky.

Obálka musí být opatřena zpáteční adresou - adresa žadatele o dotaci na rezidenční místo. Dále je nutné obálku označit slovy Dotační řízení: Rezidenční místa 2018 a označením Dotační program pro lékařské obory. Bez náležitého označení bude zásilka (Žádost) vyloučena pro formální nedostatky a vrácena na uvedenou zpáteční adresu !!

Další informace k přílohám a k dokladům, které je nutné doložit k Žádosti, jsou uvedeny následně v této kapitole.

Pojmem ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na RM pro rok 2018 se rozumí soubor následujících dokumentů (viz Příloha 3 této Metodiky).

Formuláře všech dokumentů naleznete na adrese

www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/rezidencni-mista-2018_3791_3.html

Dále kliknout na Příloha č. 3_Žádost_o_poskytnutí_dotace_RM_2018_program_č_2 a č_3 (XLS, 347Kb)

Lišta dole se skládá z 12 políček, k vyplnění již nyní při podání žádosti je ale 8 formulářů:

 1. PRŮVODNÍ LIST ŽÁDOSTI (žadatel vyplňuje jen horní část formuláře, upozorňujeme, že sídlem organizace u fyzických osob je adresa jejich bydliště)
 2. INFORMACE O ŽADATELI (údaje označené hvězdičkou by se měly načíst automaticky z předchozího listu). Rubriky o počtu rezidenčních míst, sídlu žadatele/poskytovatele a základní informace týkající se akreditace vypište přesně dle Rozhodnutí o akreditaci.
 3. INFORMACE O VLASTNICKÉ STRUKTUŘE (jen pro právnické osoby)
 4. PŘEDBĚŽNÝ FINANČNÍ PLÁN REZIDENTA NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ pro OSVČ nebo pro právnickou osobu, (pokud žádáte o více RM, vyplňuje se pro každé RM zvlášť), (dále na liště též uvedené finanční plány I-III se nyní nevyplňují !!)
 5. PROFESNÍ ŽIVOTOPIS ŠKOLITELE
 6. PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI. VČETNĚ PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE (prohlášení musí být podepsáno ve všech třech částech - tedy v části „Osoba odpovědná za zpracování projektu „, „ Osoba odpovědná za zpracování finančního plánu projektu“ a „Vyplňuje zástupce statutárního orgánu“, i když žádost zpracovává pouze žadatel sám). Pozn.: i na CD musí být přílohy naskenovány včetně podpisu a razítka.
 7. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZDLUŽNOSTI
 8. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLUPRÁCI S AKREDITOVANÝM ZAŘÍZENÍM POSKYTUJÍCÍM ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Pozn.: stejně jako při žádosti o akreditaci se jedná o zajištění praxe 5 oborů uvedených v tabulce zákl. části našeho vzdělávacího programu, tj. lůžková interna, pediatrie, chirurgie, gynekologie a AR0 nebo JIP nebo ZZS/ZOS. Na CD být musí obě přílohy naskenovány včetně podpisu a razítka.

Dalšími povinnými přílohami k žádosti jsou dle Metodiky:

 1. KOPIE ROZHODNUTÍ O AKREDITACI
 2. KOPIE DOKLADU O VZNIKU SUBJEKTU (OSVČ doloží rozhodnutí o registraci. Právnické osoby jeden z dokladů uvedených v metodice na str. 6 - s.r.o většinou výpis z obchodního rejstříku, kde datum vydání nesmí být starší tří měsíců )
 3. KOPIE DOKLADU O REGISTRACI (pro OSVČ = předchozí bod)
 4. KOPIE SMLOUVY S AKREDITOVANÝM ZAŘÍZENÍM (dle nové metodiky v této fázi povinné jen pro zařízení akreditovaná pouze na část vzdělávacího programu).
 5. CD

Kopie Rozhodnutí o registraci event. Rozhodnutí o akreditaci nemusí být úředně ověřeny, musíte je ale oskenovat na CD (písemná forma žádosti a CD musí být shodné).

Všechny doklady (1-12) musí být oskenovány na CD jako jeden!! soubor včetně vyžadovaných podpisů a příloh.

CD musí být označeno přesným názvem akreditovaného zařízení, oborem, označením Dotační program pro lékařské obory a dále označením: „RM 2018“. V Žádosti je nutné vyplnit všechny položky, a to v českém jazyce. Písemná forma Žádosti a CD musí být shodné. Žádost bude na CD naskenována jako jeden soubor včetně požadovaných podpisů a příloh. V případě, že Žádost nebude splňovat některou z náležitostí zde uvedených, bude vyloučena z dalšího procesu hodnocení pro formální nedostatky.

Vyplnění uvedených formulářů dle pokynů by tedy již nemělo být obtížné, problémem je obvykle správné zpracování předběžného finančního plánu. Tento předběžný finanční plán vás nezavazuje k jeho použití v případě úspěšného dotačního řízení.

Zde na webových stránkách SVL ČLS JEP (www.svl.cz) a SPL ČR (www.splcr.cz) proto naleznete modelové příklady zpracování předběžného finančního plánu rezidenta na specializační vzdělávání pro OSVČ a předběžného finančního plánu rezidenta na specializační vzdělávání pro právnické osoby.

Zdůrazňujeme, že přiložený příklad je modelový. Všechny údaje včetně finančních prostředků uvedených v příkladu si můžete upravit v souladu s metodikou, kterou naleznete na www.mzcr.cz. Žádost musíte vždy koncipovat na celé tříleté kurikulum – zákon totiž předepisuje výběrové řízení na rezidenta až po přidělení rezidenčního místa. V době podání tedy nemůžete oficiálně vědět, zda vyberete lékaře právě promovaného nebo s částečně absolvovanou praxí. Proto nemá smysl v žádosti uvedené a metodice přesně odpovídající finanční parametry nyní měnit. Až provedete výběr kandidáta, bude potřeba uvedené údaje zkonkretizovat podle toho, co má školenec splněno a co ne, podle aktuálních finančních podmínek stáží apod. a znovu zaslat (i další přílohy označené hvězdičkou, které se nyní nepřikládají!!). Při této činnosti, stejně jako v případě jiných problémů s komplikovanou administrativou a účtováním, Vám na základě naší dohody poskytne potřebnou pomoc administrátor. Uvádíme kontaktní osoby administrátora dle Metodiky:

Kontaktní adresa administrátora projektu:
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 05 Praha 10

Kontaktní osoby administrátora:
Ing. Iva Urbancová 271 019 386 i.urbancova@ipvz.cz
Ing. Marie Hajduková 271 019 572 hajdukova@ipvz.cz
Hana Mašková 271 019 562 maskova@ipvz.cz

Pro přijetí žádosti je důležité splnění všech formálních náležitostí uvedených v Průvodním listu k žádosti, včetně všech vyjmenovaných příloh - vždy 1x originál a oskenovat 1x na CD (musí být zcela totožné, takže i vyplněné formuláře obsahující rubriky na podpisy je nutno vytisknout, podepsat a na CD oskenovat včetně podpisu event. razítka)

Vážení kolegové, ujišťujeme vás, že sepisování těchto formálních náležitostí se nám příčí stejně jako Vám nepochybně jejich čtení. Metodika MZ ČR ale jasně uvádí, že jejich nesplnění je důvodem k vyřazení žádosti z dalšího hodnocení a z loňského roku víme, že komise MZ ČR je striktní a řada dobrých projektů byla zamítnuta kvůli těmto drobným formalitám, což bylo jistě škoda. Letošní projekt je navíc komplikován nutností reagovat na připravovanou legislativu a to do 1 měsíce od nabytí účinnosti vyhlášky vydané dle § 37 odst. (1) písm. n) zákona č. 95/2004 Sb. předložit kopii žádosti o udělení akreditace opravňující ke vzdělávání v základním kmeni a do 6 měsíců od podání žádosti o udělení akreditace předložit kopii Rozhodnutí o udělení akreditace pro příslušný základní kmen. Do 1 měsíce od zveřejnění schválených vzdělávacích programů předložit í kopii žádosti o udělení akreditace opravňující ke vzdělávání v příslušném vzdělávacím programu a do 7 měsíců od podání žádosti o udělení akreditace předložit kopii Rozhodnutí o udělení akreditace pro příslušný vzdělávací program. V této oblasti Vám jistě vyjde naše akreditační komise maximálně vstříc a budeme Vás průběžně informovat. Snaha o pomoc je také důvodem, proč vám dáváme k dispozici vzor předběžného finančního plánu rezidenta na specializační vzdělávání pro OSVČ vzor předběžného finančního plánu rezidenta na specializační vzdělávání pro právnické osoby.

Uvedené komplikace letošního projektu vznikly v souvislosti s nepochopitelným přístupem příslušného odboru a vedení MZ ČR k právním normám, které jsou plně v jejich gesci. Od pololetí r. 2017 platí novela zákona č.95/2004 Sb., o vzdělávání. Dopad změn v ní uvedených na průběh specializačního vzdělávání si její předkladatel zřejmě vůbec neuvědomil, příslušné vyhlášky, ke kterým je zákon zmocňuje, nebylo MZ schopno dodnes vydat a neošetřilo vzniklé problémy ani v přechodných ustanoveních.

Snažíme se tuto situaci rychle napravit - osloven byl již příslušný náměstek i nový ministr a jednání proběhlo 19. 1. a byl dán příslib urychlené nápravy. Nemůžeme dopustit, aby vzdělání nových lékařů bylo zablokováno a finance na rezidenční místa propadly. Proto doporučujeme žádost o RM podle současné Metodiky v termínu podat, dáváme vám k dispozici všechny pokyny i vzor předběžného finančního plánu. Vydání vyhlášky s platným specializačním programem (pro náš obor již od loňska připraveným, MZ odmítlo samostatně vydat) se snažíme urychlit, budeme usilovat, aby vaše podání a potvrzení žádosti o novou akreditaci proběhlo bez zbytečných formalit a prodlev.

Autor: František Jeřábek  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP