Vstup do interní sekce

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2019

10.1.2019

Rezidenční místa VPL 2019

Vážená kolegyně, vážený kolego.

Na svých webových stránkách zveřejnilo MZ ČR Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2019, počet vypsaných rezidenční místa pro rok 2019 a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2019 na portálu www.mzcr.cz. Celá Metodika je dostupná na stránkách https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/rezidencni-mista-2019_3967_3.html. Nás (všeobecné praktické lékařství) se týká Metodika_2019_celé_spec_vzdel_program č. 2, zde z ní uvádíme podstatné výňatky a pokyny.

Dotací na specializační (předatestační) přípravu VPL se týká program na celé specializační vzdělávání, jehož cílem je finanční podpora absolventů LF nebo i lékařů zařazených do oboru po 30. 6. 2017, kteří již část přípravy absolvovali, ale dosud nezískali specializovanou způsobilost v žádném oboru (nikoli tedy pro rekvalifikace atestovaných lékařů jiných oborů) pro postgraduální studium po dobu celého specializačního vzdělávání u vybraných nedostatkových lékařských oborů.

MZ ČR přidělilo pro specializační vzdělávání VPL 100 rezidenčních míst. Každé má dotaci 1, 440 000 Kč na 3 roky. Z toho minimálně 55 % musí jít na rezidentův plat (hrubá mzda a odvody), 20 % je maximální odměna pro školitele a zbytek částky může být využit na úhradu stáží, kurzů nebo na materiál.

KDO MŮŽE O DOTACI ŽÁDAT.

Žadatelem o dotaci se může stát zařízení akreditované podle § 13 zákona č. 95/2004 Sb., (žadatel předkládá akreditaci na příslušný kmen a příslušný výcvik), které má sídlo/místo podnikání na území České republiky. Údaje o sídle právnické osoby/trvalém pobytu fyzické osoby musí odpovídat údajům uvedeným v Rozhodnutí o registraci nebo Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Podle současné metodiky nemůže lékař během čerpání dotace měnit právní formu zařízení (převod z fyzické osoby na s.r.o.).

 1. Jedná se tedy o  zařízení, která již získala novou akreditaci
 2. Zařízení, která jsou v době podání o RM v procesu žádosti o novou akreditaci a mají původní akreditaci (tyto dokládají původní akreditaci a kopii žádosti o novou akreditaci)

TERMÍNY.

Pro získání uvedených prostředků je nezbytné nejpozději do 15. 3. 2019 doručit žádost o rezidenční místo se všemi přílohami na adresu administrátora, kterým je nyní IPVZ:

Adresa pro písemné podání žádosti nebo osobní podání žádosti (administrátor):

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 05 Praha 10

MZ zveřejní nejpozději do 5. 4. 2019 na svých webových stránkách seznam Žádostí, které byly vyloučeny pro formální náležitosti s uvedením důvodu. Uchazeč má právo do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu vyloučených podat námitky písemně na adresu administrátora, o konečném rozhodnutí bude vyrozuměn.

Seznam akreditovaných zařízení, kterým byla přidělena dotace, bude uveřejněn k datu 30. 6. 2019 na stránkách www.mzcr.cz v sekci: Odborník Zdravotník / Věda a lékařská povolání / Dotační programy / Rezidenční místa.

30. 6. 2019 se tedy (pouze) z těchto stránek dozvíte, zda Vám bylo přiděleno rezidenční místo. Hned poté sami vyhlásíte výběrové řízení na toto místo a přijmete Vámi vybraného kandidáta. Celková dotace je spočítána na tříleté kurikulum, které odpovídá délce specializační přípravy.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI.

Z Metodiky citujeme:

5.1 Podrobný popis formálních náležitostí a příloh k Žádosti

Žádost včetně všech požadovaných dokladů se podává jen v písemné podobě.

Označení obálky.

Obálka musí být opatřena zpáteční adresou - adresa žadatele o dotaci na rezidenční místo. Dále je nutné obálku označit slovy NEOTVÍRAT - Dotační řízení: Rezidenční místa 2019 a označením Dotační program pro lékařské obory. Bez náležitého označení bude zásilka (Žádost) vyloučena pro formální nedostatky a vrácena na uvedenou zpáteční adresu !!

Další informace k přílohám a k dokladům, které je nutné doložit k Žádosti, jsou uvedeny následně v této kapitole.

Pojmem ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na RM pro rok 2019 se rozumí soubor následujících dokumentů. Formuláře všech dokumentů naleznete na adrese.

https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/rezidencni-mista-2019_3967_3.html

Dále kliknout na Příloha_č._1_CSV_Žádost_o_poskytnutí_dotace_RM_2019_CSV_program_č_2.xls (XLS, 310Kb)

Lišta dole se skládá z 12 políček, k vyplnění již nyní při podání žádosti je ale 8 formulářů:

 1. PRŮVODNÍ LIST ŽÁDOSTI (žadatel vyplňuje jen horní část formuláře, upozorňujeme, že sídlem organizace u fyzických osob je adresa jejich bydliště)
 2. INFORMACE O ŽADATELI (údaje označené hvězdičkou by se měly načíst automaticky z předchozího listu). Rubriky o počtu rezidenčních míst, sídlu žadatele/poskytovatele a základní informace týkající se akreditace vypište přesně dle Rozhodnutí o akreditaci.
 3. INFORMACE O VLASTNICKÉ STRUKTUŘE (jen pro právnické osoby)
 4. FINANČNÍ PLÁN REZIDENTA NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (na liště uvedené finanční plány I+II, finanční plán III PO a Finanční plán III OSVČ se nyní nevyplňují !!)
 5. PROFESNÍ ŽIVOTOPIS ŠKOLITELE
 6. PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI. VČETNĚ PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE (prohlášení musí být podepsáno v části pod „Vyplňuje zástupce statutárního orgánu“).
 7. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZDLUŽNOSTI
 8. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLUPRÁCI S AKREDITOVANÝM ZAŘÍZENÍM POSKYTUJÍCÍM ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Pozn.: stejně jako při žádosti o akreditaci se jedná o zajištění praxe 5 oborů uvedených v tabulce zákl. části našeho vzdělávacího programu, tj. lůžková interna, pediatrie, chirurgie, gynekologie a AR0 nebo JIP nebo ZZS/ZOS. Zde předpokládáme, že pro rok 2019 bude k dispozici v lednu 2019 veřejný příslib FN, že tuto činnost pro VPL zabezpečí.

Dalšími povinnými přílohami k žádosti jsou dle Metodiky:

 1. KOPIE ROZHODNUTÍ O AKREDITACI na příslušný základní kmen a na příslušný specializovaný výcvik. V případě, že žadatel dosud nezískal Rozhodnutí o udělení akreditace na základní kmen a vlastní specializační přípravu, předloží kopii Rozhodnutí o udělení/prodloužení akreditace vydaného před datem 30. 6. 2017 spolu s kopií žádosti o udělení akreditace opravňující ke vzdělávání v příslušném základním kmeni a specializaci.
 2. KOPIE DOKLADU O PRÁVNÍ OSOBNOSTI (SUBJEKTIVITĚ) - (výpis z veřejného rejstříku ne starší než 3 měsíce /PO/, zřizovací listina u příspěvkových organizací, kopie dokladu o registraci nebo rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
 3. KOPIE SMLOUVY S AKREDITOVANÝM ZAŘÍZENÍM (Předkládají pouze žadatelé, kteří sami nezajišťují celý vzdělávací program)

Kopie Rozhodnutí o registraci event. Rozhodnutí o akreditaci nemusí být úředně ověřeny.

Kontaktní údaje
Kontaktní osoby pro lékařské zdravotnické obory:

Ing. Miroslav Jindřich, CSc.
Tel: 224 972 331
Email: miroslav.jindrich@mzcr.cz
Ing. Jana Klečková,
Tel: 224 972 126
Email: jana.kleckova@mzcr.cz

Kontaktní adresa:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor vědy a lékařských povolání
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2
www.mzcr.cz

Kontaktní adresa administrátora projektu:
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 05 Praha 10

Kontaktní osoby administrátora:
Ing. Iva Urbancová 271 019 386 i.urbancova@ipvz.cz
Ing. Marie Hajduková 271 019 572 hajdukova@ipvz.cz
Hana Mašková 271 019 562 maskova@ipvz.cz

Vážení kolegové, ujišťujeme vás, že sepisování těchto formálních náležitostí se nám příčí stejně jako Vám nepochybně jejich čtení. Metodika MZ ČR ale jasně uvádí, že jejich nesplnění je důvodem k vyřazení žádosti z dalšího hodnocení a z loňského roku víme, že komise MZ ČR je striktní a řada dobrých projektů byla zamítnuta kvůli těmto drobným formalitám, což bylo jistě škoda. Letošní projekt je navíc komplikován nutností reagovat na probíhající legislativu. V této oblasti Vám jistě vyjde naše akreditační komise maximálně vstříc a budeme Vás průběžně informovat. Nemůžeme dopustit, aby vzdělání nových lékařů bylo zablokováno a finance na rezidenční místa propadly. Proto doporučujeme žádost o RM podle současné Metodiky v termínu podat.

Autor: František Jeřábek  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP