Vstup do interní sekce

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2020

7.1.2020

Rezidenční místa VPL 2020

Vážená kolegyně, vážený kolego.

Na svých webových stránkách zveřejnilo MZ ČR Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2020, počet vypsaných rezidenčních míst pro rok 2020 a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2020 na portálu www.mzcr.cz. Celá Metodika je dostupná na stránkách: https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/rezidencni-mista-2020_4102_3.html. Nás (všeobecné praktické lékařství) se týká  Metodika 2020 program č. 2 celé spec. vzdělávání.  Metodika RM 2020_program č. 2_celé spec. vzdělávání  Zde z ní uvádíme podstatné výňatky a pokyny.

Dotací na specializační (předatestační) přípravu VPL se týká program na celé specializační vzdělávání, jehož cílem je finanční podpora absolventů LF nebo i lékařů zařazených do oboru, kteří již část přípravy absolvovali, ale dosud nezískali specializovanou způsobilost v žádném oboru (nikoli tedy pro rekvalifikace atestovaných lékařů jiných oborů) pro postgraduální studium po dobu celého specializačního vzdělávání u vybraných nedostatkových lékařských oborů.

MZ ČR přidělilo pro specializační vzdělávání VPL 100 rezidenčních míst. Každé má dotaci 1, 440 000 Kč na 3 roky. Z toho minimálně 55 % musí jít na rezidentův plat (hrubá mzda a odvody), 20 % je maximální odměna pro školitele a zbytek částky může být využit na úhradu stáží, kurzů nebo na materiál.

KDO MŮŽE O DOTACI ŽÁDAT.

Žadatelem o dotaci se může stát zařízení akreditované podle § 13 zákona č. 95/2004 Sb., (žadatel předkládá akreditaci na příslušný kmen a příslušný výcvik), které má sídlo/místo podnikání na území České republiky. Údaje o sídle právnické osoby/trvalém pobytu fyzické osoby musí odpovídat údajům uvedeným v Rozhodnutí o registraci nebo Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Podle současné metodiky nemůže lékař během čerpání dotace měnit právní formu zařízení (převod z fyzické osoby na s.r.o.).

 1. Jedná se tedy o  zařízení, která již získala novou akreditaci (kmen + vlastní specializační přípravu)
 2. Zařízení, která jsou v době podání žádosti o RM v procesu žádosti o novou akreditaci  na vlastní specializační přípravu a mají akreditaci jen na kmen mohou tuto doložit do 15.5. 2020

TERMÍNY.

Pro získání uvedených prostředků je nezbytné nejpozději do 16. 3. 2019 doručit žádost o rezidenční místo v přesně označené obálce se všemi přílohami (viz níže) na adresu administrátora, kterým je IPVZ:

Adresa pro písemné podání žádosti nebo osobní podání žádosti (administrátor):

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 05 Praha 10

MZ zveřejní nejpozději do 17. 4. 2020 na svých webových stránkách seznam Žádostí, které byly vyloučeny pro formální náležitosti s uvedením důvodu. Uchazeč má právo do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu vyloučených podat námitky písemně na adresu administrátora, o konečném rozhodnutí bude vyrozuměn.

Seznam akreditovaných zařízení, kterým byla přidělena dotace, bude uveřejněn k datu 30. 6. 2020 na stránkách www.mzcr.cz v sekci: Odborník Zdravotník / Věda a lékařská povolání / Dotační programy / Rezidenční místa/ Rezidenční místa 2020.

30. 6. 2020 se tedy (pouze) z těchto stránek dozvíte, zda Vám bylo přiděleno rezidenční místo. Hned poté sami vyhlásíte výběrové řízení (do 14 dnů)  na toto místo a přijmete Vámi vybraného kandidáta. Celková dotace je spočítána na tříleté kurikulum, které odpovídá délce specializační přípravy.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI.

Z Metodiky citujeme:

5.2 Podrobný popis formálních náležitostí a příloh k Žádosti

Žádost včetně všech požadovaných dokladů se podává jen v písemné podobě.

Označení obálky

Obálka musí být opatřena zpáteční adresou – adresa žadatele o dotaci na rezidenční místo. Dále je nutné obálku označit slovy „NEOTVÍRAT - Dotační řízení: Rezidenční místa 2020 pro lékařské obory – Program č. 2“. Bez náležitého označení bude zásilka (Žádost) vyloučena pro formální nedostatky a vrácena na uvedenou zpáteční adresu !!!

Další informace k přílohám a k dokladům, které je nutné doložit k Žádosti, jsou uvedeny následně v této kapitole.

Pojmem ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na RM pro rok 2020 – Program č. 2 se rozumí soubor následujících dokumentů. Formuláře všech dokumentů naleznete na adrese:

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/rezidencni-mista-2020_4102_3.html

Dále kliknout na

Program č. 2_CSV_příloha č. 1_Žádost o poskytnutí dotace (XLSX, 96Kb)

Lišta dole se skládá z 11 políček, k vyplnění již nyní při podání žádosti je ale jen 7 formulářů:

 1. Pokyny k vyplnění
 2. PRŮVODNÍ LIST ŽÁDOSTI (žadatel vyplňuje jen horní část formuláře, upozorňujeme, že sídlem organizace u fyzických osob je adresa jejich bydliště)
 3. INFORMACE O ŽADATELI (údaje označené hvězdičkou by se měly načíst automaticky z předchozího listu). Rubriky o počtu rezidenčních míst, sídlu žadatele/poskytovatele a základní informace týkající se akreditace vypište přesně dle Rozhodnutí o akreditaci.
 4. INFORMACE O VLASTNICKÉ STRUKTUŘE (jen pro právnické osoby)
 5. FINANČNÍ PLÁN REZIDENTA NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (na liště uvedené finanční plány I+II, finanční plán III PO a Finanční plán III OSVČ se  nevyplňují !!)
 6. PROFESNÍ ŽIVOTOPIS ŠKOLITELE
 7. PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI. VČETNĚ PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE (prohlášení musí být podepsáno v části pod „Vyplňuje zástupce statutárního orgánu“).
 8. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZDLUŽNOSTI
 9. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLUPRÁCI S AKREDITOVANÝM ZAŘÍZENÍM POSKYTUJÍCÍM ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Pozn.: stejně jako při žádosti o akreditaci se jedná o zajištění praxe 5 oborů uvedených v tabulce zákl. části našeho vzdělávacího programu (tj. kmenu) , tj. lůžková interna, pediatrie, chirurgie, gynekologie a AR0 nebo JIP nebo ZZS/ZOS.  Pro rok 2020 je  dispozici veřejný příslib FN ( na jejich www.str.), že tuto činnost pro VPL zabezpečí.

Dalšími povinnými přílohami k žádosti jsou dle Metodiky:

 1. Kopie Rozhodnutí o udělení akreditace na příslušný základní kmen a na příslušný specializovaný výcvik,
 2. V případě, že je žadatel akreditovaný pouze na část vzdělávacího programu vlastní specializovaný výcvik, je možné část vzdělávání v příslušném základním kmeni smluvně zajistit u poskytovatele zdravotních služeb, který má pro daný základní kmen vydanou platnou akreditaci,
 3. Kopie dokladu o právní osobnosti (subjektivitě) – výpis z veřejného rejstříku ne starší 3 měsíce u právnických osob; zřizovací listina u příspěvkových organizací,
 4. Kopie dokladu o registraci nebo rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
 5. Kopie konkrétní smlouvy s akreditovaným zařízením (předkládají pouze žadatelé, kteří na svých pracovištích nezajišťují celý vzdělávací program. V našem případě stačí, když mají   smluvní lůžková ZZ akreditaci jen na kmen).

Kopie nemusí být úředně ověřeny 

V případě, že Žádost nebude splňovat některou z náležitostí, bude žadatel vyzván (výhradně prostřednictvím elektronické adresy uvedené v Žádosti) k doložení chybějících náležitostí, k čemuž mu bude stanovena lhůta 5 pracovních dnů.

Kontaktní údaje

Kontaktní osoby pro lékařské zdravotnické obory:
Ing. Miroslav Jindřich, CSc.
Tel: 224 972 331
Email: miroslav.jindrich@mzcr.cz

Ing. Jana Klečková
Tel: 224 972 126
Email: jana.kleckova@mzcr.cz

Kontaktní adresa:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor vědy a lékařských povolání
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2
www.mzcr.cz

Kontaktní adresa administrátora projektu:
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 05 Praha 10

Kontaktní osoby administrátora projektu:
Ing. Iva Urbancová
Tel.: 271 019 386
Email: i.urbancova@ipvz.cz

Ing. Marie Hajduková
Tel.: 271 019 572
Email: hajdukova@seznam.cz

Vážení kolegové, ujišťujeme vás, že sepisování těchto formálních náležitostí se nám příčí stejně jako Vám nepochybně jejich čtení. Metodika MZ ČR ale jasně uvádí, že jejich nesplnění je důvodem k vyřazení žádosti z dalšího hodnocení a z loňského roku víme, že komise MZ ČR je striktní a řada dobrých projektů byla zamítnuta kvůli těmto drobným formalitám, což bylo jistě škoda. Nemůžeme dopustit, aby vzdělání nových lékařů bylo zablokováno a finance na rezidenční místa propadly. Proto doporučujeme žádost o RM podle současné Metodiky v termínu podat.

Autor: František Jeřábek  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP