Vstup do interní sekce

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2021

14.1.2021

Rezidenční místa VPL 2021

Vážená kolegyně, vážený kolego.

Na svých webových stránkách zveřejnilo MZ ČR Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2021, počet vypsaných rezidenčních míst pro rok 2021 a podklady pro žádosti pro poskytnutí dotace pro rok 2021 na portálu www.mzcr.cz. Metodika pro VPL je dostupná na stránkách: Metodika-RM-2021_Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání.pdf  zde zní uvádíme podstatné výňatky a pokyny.

Dotací na specializační (předatestační) přípravu VPL se týká program na celé specializační vzdělávání, jehož cílem je finanční podpora absolventů LF nebo i lékařů zařazených do oboru, kteří již část přípravy absolvovali, ale dosud nezískali specializovanou způsobilost v žádném oboru (nikoli tedy pro rekvalifikace atestovaných lékařů jiných oborů) pro postgraduální studium po dobu celého specializačního vzdělávání u vybraných nedostatkových lékařských oborů.

MZ ČR přidělilo pro specializační vzdělávání VPL 100 rezidenčních míst. Každé má dotaci 1, 440 000 Kč na 3 roky. Z toho minimálně 55 % musí jít na rezidentův plat (hrubá mzda a odvody), 20 % je maximální odměna pro školitele a zbytek částky může být využit na úhradu stáží, kurzů nebo na materiál.

KDO MŮŽE O DOTACI ŽÁDAT.

Žadatelem o dotaci se může stát zařízení akreditované podle § 13 zákona č. 95/2004 Sb., (žadatel předkládá akreditaci na příslušný kmen a příslušný výcvik), které má sídlo/místo podnikání na území České republiky. Údaje o sídle právnické osoby/trvalém pobytu fyzické osoby musí odpovídat údajům uvedeným v Rozhodnutí o registraci nebo Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Podle současné metodiky nemůže lékař během čerpání dotace měnit právní formu zařízení (převod z fyzické osoby na s.r.o.).

Jedná se tedy o zařízení, která již získala novou akreditaci (kmen + vlastní specializační přípravu)

TERMÍNY.

Pro získání uvedených prostředků je nezbytné nejpozději do 15. 3. 2021 24.00 doručit elektronicky žádost o rezidenční místo na http://isprofin.mfcr.cz/rispf. Listinnou  podobu žádosti do 5 ti pracovních dnů od odeslání elektronického (tj. pro případ, kdy odešlete  žádost poslední den, t.j. 15. 3. 2021 musí být listinná podoba doručena do 22. 3. na adresu administrátora, kterým je IPVZ:

Adresa pro písemné podání žádosti nebo osobní podání žádosti (administrátor):

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 05 Praha 10

MZ zveřejní nejpozději do  9. 4. 2021 na svých webových stránkách seznam Žádostí, které byly vyloučeny pro formální náležitosti s uvedením důvodu. Uchazeč má právo do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu vyloučených podat námitky písemně na adresu Ministerstva zdravotnictví, o konečném rozhodnutí bude vyrozuměn.

Seznam akreditovaných zařízení poskytujících zdravotní služby, kterým bylo přiděleno rezidenční místo, bude uveřejněn do 30. 6. 2021 na stránkách www.mzcr.cz v sekci: Věda a lékařská povolání - Rezidenční místa – RM 2021.

30. 6. 2021 se tedy (pouze) z těchto stránek dozvíte, zda Vám bylo přiděleno rezidenční místo. Hned poté sami vyhlásíte výběrové řízení (do 14 dnů)  na toto místo a přijmete Vámi vybraného kandidáta. Celková dotace je spočítána na tříleté kurikulum, které odpovídá délce specializační přípravy.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI.

Z Metodiky citujeme:

5.2 Podrobný popis formálních náležitostí a příloh k Žádosti

Přílohy se přikládají pouze elektronicky při vyplňování žádosti na portále

  • kopie Rozhodnutí o udělení akreditace na příslušný základní kmen,
  • kopie Rozhodnutí o udělení akreditace na příslušný specializovaný výcvik,
  • kopie smlouvy s akreditovaným zařízením, pokud je některá část vzdělávání zajišťována smluvním zařízením,
  • kopie dokladu o registraci nebo rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
  • životopis školitele,
  • informace o vlastnické struktuře, jde-li o právnickou osobu,
  • kopie dokladu o právní osobnosti (subjektivitě) – výpis z veřejného rejstříku ne starší 3 měsíce u právnických osob; zřizovací listina u příspěvkových organizací,
  • právnická osoba doloží jména a příjmení všech osob oprávněných jednat jménem právnické osoby s uvedením, zda jednají jako statutární orgán nebo na základě udělené plné moci nebo jiných pověření plynoucích z organizačních důvodů a dalších interních předpisů žadatele.

Opakujeme - žádosti o dotaci se podávají elektronicky, prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF do 15.3.2021 na internetové adrese:

http://isprofin.mfcr.cz/rispf

Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání_příloha-č.-2_Formuláře-pro-online-Žádost-o-poskytnutí-dotace.xlsx (46,79 KB)

Program-č.-2_celé-spec.-vzdělávání_příloha-č.-3_Manuál-k-vyplnění-online-Žádosti-na-celé-specializační-vzdělávání.pdf (834,49 KB)

V případě potíží kontaktujte:

 

Kontaktní osoby pro lékařské zdravotnické obory:
Ing. Miroslav Jindřich, CSc.
Tel: 224 972 331
E-mail: miroslav.jindrich@mzcr.cz

Ing. Jana Klečková
Tel: 224 972 126
E-mail: jana.kleckova@mzcr.cz

Kontaktní adresa:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor vědy a lékařských povolání
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2
www.mzcr.cz

Kontaktní adresa administrátora projektu:
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 05 Praha 10

Kontaktní osoby administrátora projektu:
Ing. Iva Urbancová
Tel.: 271 019 386
E-mail: i.urbancova@ipvz.cz

Bc. Jana Kubová, DiS.
Tel.: 271 019 571
E-mail: kubova@ipvz.cz

Lenka Proklešková
Tel.: 271 019 572
E-mail: prokleskova@ipvz.cz

 

Metodika MZ ČR  uvádí, že nesplnění formálních podmínek je důvodem k vyřazení žádosti z dalšího hodnocení a z loňského roku víme, že komise MZ ČR je striktní a řada dobrých projektů byla zamítnuta kvůli těmto drobným formalitám, což bylo jistě škoda. Nemůžeme dopustit, aby vzdělání nových lékařů bylo zablokováno a finance na rezidenční místa propadly. Proto doporučujeme žádost o RM podle současné Metodiky v termínu podat.

Autor: Správce  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP