Vstup do interní sekce

REZIDENČNÍ MÍSTA VPL 2014 - INFORMACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

16.5.2014

Vážená kolegyně, vážený kolego,

MZ ČR přidělilo pro specializační vzdělávání VPL 100 rezidenčních míst. Každé má dotaci 1.116.000 Kč na 3 roky (program č. 2). Uvedená částka činí 31 000 Kč měsíčně. Z toho minimálně 55 % musí jít na rezidentův plat (hrubá mzda a odvody), 20 % je maximální odměna pro školitele a zbytek částky může být využit na úhradu stáží, kurzů nebo na materiál.

Pro získání uvedených prostředků je nezbytné do 14. 3. 2014 doručit přihlášku o rezidenční místo na adresu administrátora:

GLOBAL HEALTH SERVICE s. r.o.
Šultysova 728/11
169 00 PRAHA 6 - Břevnov

Nebo doručit osobně na adresu:

GLOBAL HEALTH SERVICE s r.o.
Bělohorská 164/167
169 00 PRAHA 6 - Břevnov

Akceptovány budou pouze přihlášky došlé do 14. 3. 2014 včetně. Do 4. dubna bude na www stránkách MZ zveřejněno, které subjekty byly vyřazeny pro formální nedostatky. Námitku je třeba podat do 5 pracovních dnů, tj. nejpozději do 11. 4. 2014. Na konci června se dozvíte, zda Vám bylo přiděleno rezidenční místo. Hned poté sami vyhlásíte výběrové řízení na toto místo a přijmete Vámi vybraného kandidáta. Celková dotace je spočítána na tříleté kurikulum, které odpovídá délce specializační přípravy.

Zde na webových stránkách SVL ČLS JEP (www.svl.cz) a SPL ČR (www.splcr.cz) naleznete modelové příklady zpracování předběžného finančního plánu rezidenta na specializační vzdělávání pro OSVČ a předběžného finančního plánu rezidenta na specializační vzdělávání pro právnické osoby.

Zdůrazňujeme, že přiložený příklad je modelový. Všechny údaje včetně finančních prostředků uvedených v příkladu si můžete upravit v souladu s metodikou, kterou naleznete na www.mzcr.cz. Žádost musíte vždy koncipovat na celé tříleté kurikulum – zákon totiž předepisuje výběrové řízení na rezidenta až po přidělení rezidenčního místa. V době podání tedy nemůžete oficiálně vědět, zda vyberete lékaře právě promovaného nebo s částečně absolvovanou praxí. Proto nemá smysl v žádosti uvedené a metodice přesně odpovídající finanční parametry nyní měnit. Až provedete výběr kandidáta, bude potřeba uvedené údaje zkonkretizovat podle toho, co má školenec splněno a co ne, podle aktuálních finančních podmínek stáží apod. a znovu zaslat (i další přílohy označené hvězdičkou, které se nyní nepřikládají!!). Při této činnosti, stejně jako v případě jiných problémů s komplikovanou administrativou a účtováním, Vám na základě naší dohody poskytne potřebnou pomoc administrátor. Na pracovnici firmy GHS Ing. Urbancovou se můžete kdykoli obrátit s žádostí o radu (e-mail iva.urbancova@ghssro.cz, tel. 220 515 833, 605 502 994, nejlépe v pracovní dny mezi 16-18 hod.) nebo Ing. Dagmar Maierovou (e-mail dagmar.maierová@ghssro.cz, tel. 220 515 508). Na MZ ČR to jsou Ing. Marie Karlová (tel 224 972 622 , marie.karlova@mzcr.cz).

Pro přijetí žádosti je důležité splnění všech formálních náležitostí uvedených v Průvodním listu k žádosti, včetně všech vyjmenovaných příloh, (vždy 1x originál a oskenovat 1x na CD!!)

ŽÁDOST o poskytnutí dotace body 1-8, naleznete na http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/metodika-pro-zadatele-o-dotaci-ze-statniho-rozpoctu-na-rezidencni-misto-pro-rok-_7528_3.html kliknout na Příloha_č._1_-_Žádost_o_poskytnutí_dotace_RM_2014_program č.2 , pak lišta dole, se nyní skládá z následujících formulářů:

 1. PRŮVODNÍ LIST ŽÁDOSTI (žadatel vyplňuje jen horní část formuláře).
 2. INFORMACE O ŽADATELI
 3. INFORMACE O STRUKTUŘE (pozor nový dokument jen pro právnické osoby)
 4. PŘEDBĚŽNÝ FINANČNÍ PLÁN REZIDENTA NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ pro OSVČ nebo pro právnickou osobu, (pokud žádáte o více RM, vyplňuje se pro každé RM zvlášť), (na liště též uvedené finanční plány I-III se nyní nevyplňují)
 5. PROFESNÍ ŽIVOTOPIS ŠKOLITELE
 6. PROHLÁŠENÍ OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI. (prohlášení musí být podepsáno ve všech třech částech - tedy v části „Osoba odpovědná za zpracování projektu „, „ Osoba odpovědná za zpracování finančního plánu projektu“ a „Vyplňuje zástupce statutárního orgánu“, i když žádost zpracovává pouze žadatel sám. Pozn.: i na CD musí být přílohy naskenovány včetně podpisu a razítka.

Dalšími vyjmenovanými PŘÍLOHAMI jsou formuláře:

 1. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZDLUŽNOSTI
 2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLUPRÁCI S AKREDITOVANÝM ZAŘÍZENÍM Pozn.: na CD být musí obě přílohy naskenovány včetně podpisu a razítka.

Posledními vyjmenovanými PŘÍLOHAMI JSOU:

 1. KOPIE ROZHODNUTÍ O AKREDITACI
 2. KOPIE DOKLADU O VZNIKU SUBJEKTU (nestátní zdravotnická zařízení OSVČ doloží rozhodnutí o registraci. Právnické osoby jeden z dokladů uvedených v metodice na str. 5-6)
 3. KOPIE DOKLADU O REGISTRACI
 4. KOPIE SMLOUVY S AKREDITOVANÝM ZAŘÍZENÍM
 5. CD s v jednom celku nakopírovanými dokumenty 1-12 (včetně podpisů a razítek) bez dok. č. 3 u OSVČ

Kopie Rozhodnutí o registraci a Rozhodnutí o akreditaci nemusí být úředně ověřeny, musíte je ale oskenovat na CD (písemná forma žádosti a CD musí být shodné).

Všechny doklady (1-12) musí být oskenovány na CD jako jeden!! soubor včetně vyžadovaných podpisů a příloh. CD musí být označeno přesným názvem zdravotnického zařízení, oborem (pro nás vždy všeobecné praktické lékařství), číslem programu (pro nás vždy program č.2) a dále označením „RM 2014“.

Rovněž je nutno správně označit OBÁLKU, ve které budete žádost zasílat: obálka musí být opatřena zpáteční adresou – adresa subjektu žádajícího o dotaci na rezidenční místo. Dále je nutno obálku označit slovy „DOTAČNÍ ŘÍZENÍ: REZIDENČNÍ MÍSTA 2014“ a označením projektu „PROGRAM č.2“.

Vážení kolegové, ujišťujeme Vás, že sepisování těchto „formálních náležitostí“ se nám příčí stejně jako Vám nepochybně jejich čtení. „Metodika MZ“ ale jasně uvádí, že jejich nesplnění je důvodem k vyřazení žádosti z dalšího hodnocení – a z loňského roku víme, že komise MZ je striktní a řada dobrých projektů byla zamítnuta kvůli těmto drobným formalitám, což bylo jistě škoda. Snaha o pomoc je také důvodem, proč Vám dáváme k dispozici vzor předběžného finančního plánu rezidenta na specializační vzdělávání pro OSVČ a předběžného finančního plánu rezidenta na specializační vzdělávání pro právnické osoby.

Tento předběžný finanční plán vás nezavazuje k jeho použití v případě úspěšného dotačního řízení.

Celá podrobná Metodika MZ pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo-lékařské obory pro rok 2014, program č. 2 je na webu MZ ČR http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/metodika-pro-zadatele-o-dotaci-ze-statniho-rozpoctu-na-rezidencni-misto-pro-rok-_8539_3.html.

Autor: Superadmin NETservis  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP