Vstup do interní sekce

Rezidenční místa VPL 2015

19.1.2015

Vážená kolegyně, vážený kolego.

ve Věstníku MZ ČR 9/2014 a na svých webových stránkách zveřejnilo MZ ČR Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2015, počet vypsaných rezidenční místa pro rok 2015 a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2015 pro LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Celá Metodika je dostupná na stránkách www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/rezidencni-mista-2015_3222_3.html, zde z ní uvádíme podstatné výňatky a pokyny.

Dotací na specializační (předatestační ) přípravu se týká program č. 2, jehož cílem je finanční podpora absolventů LF nebo i lékařů, kteří již část přípravy absolvovali, ale dosud nezískali specializovanou způsobilost v žádném oboru (nikoli tedy pro rekvalifikace atestovaných lékařů jiných oborů) pro postgraduální studium po dobu celého specializačního vzdělávání u vybraných nedostatkových lékařských oborů.

MZ ČR přidělilo pro specializační vzdělávání VPL 100 rezidenčních míst. Každé má dotaci 1 188.000 Kč na 3 roky. Uvedená částka činí v průměru 33 000 Kč měsíčně. Z toho minimálně 55 % musí jít na rezidentův plat (hrubá mzda a odvody), 20 % je maximální odměna pro školitele a zbytek částky může být využit na úhradu stáží, kurzů nebo na materiál.

KDO MŮŽE O DOTACI ŽÁDAT.

Žadatelem o dotaci se může stát zařízení akreditované podle § 13 zákona č. 95/2004 Sb., (bez ohledu zda má akreditaci na celý vzdělávací program nebo jen část), které má sídlo/místo podnikání na území České republiky. Údaje o sídle právnické osoby/trvalém pobytu fyzické osoby musí odpovídat údajům uvedeným v Rozhodnutí o registraci nebo Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Podle současné metodiky nemůže lékař během čerpání dotace měnit právní formu zařízení (převod z fyzické osoby na s.r.o.)

TERMÍNY.

Pro získání uvedených prostředků je nezbytné nejpozději do 16. 3. 2015 doručit žádost o rezidenční místo se všemi přílohami na adresu administrátora, kterým je nyní IPVZ:

Adresa pro písemné podání žádosti nebo osobní podání žádosti (administrátor):

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, 100 05 Praha 10

MZ zveřejní nejpozději do 3. 4. 2015 na svých webových stránkách seznam Žádostí, které byly vyloučeny pro formální náležitosti s uvedením důvodu. Uchazeč má právo do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu vyloučených podat námitky písemně na adresu administrátora, o konečném rozhodnutí bude vyrozuměn.

Seznam akreditovaných zařízení, kterým byla přidělena dotace, bude uveřejněn k datu 30. 6. 2015 na stránkách www.mzcr.cz v sekci: Odborník Zdravotník / Věda a lékařská povolání / Dotační programy / Rezidenční místa.

30. 6. 2015 se tedy (pouze) z těchto stránek dozvíte, zda Vám bylo přiděleno rezidenční místo. Hned poté sami vyhlásíte výběrové řízení na toto místo a přijmete Vámi vybraného kandidáta. Celková dotace je spočítána na tříleté kurikulum, které odpovídá délce specializační přípravy.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI.

Z Metodiky citujeme:

5.1 Podrobný popis formálních náležitostí a příloh k Žádosti

Žádost včetně všech požadovaných dokladů se podává v písemné a v elektronické podobě.

CD musí být označeno přesným názvem akreditovaného zařízení, oborem, označením Dotační program pro lékařské obory a dále označením: RM 2015. V Žádosti je nutné vyplnit všechny položky, a to v českém jazyce. Písemná forma Žádosti a CD musí být shodné. Žádost bude na CD naskenována jako jeden soubor včetně požadovaných podpisů a příloh. V případě, že Žádost nebude splňovat některou z náležitostí zde uvedených, bude vyloučena z dalšího procesu hodnocení pro formální nedostatky.

Označení obálky.

Obálka musí být opatřena zpáteční adresou - adresa žadatele o dotaci na rezidenční místo. Dále je nutné obálku označit slovy Dotační řízení: Rezidenční místa 2015 a označením Dotační program pro lékařské obory. Bez náležitého označení bude zásilka (Žádost) vyloučena pro formální nedostatky a vrácena na uvedenou zpáteční adresu !!)

Další informace k přílohám a k dokladům, které je nutné doložit k Žádosti, jsou uvedeny následně v této kapitole.

Pojmem ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na RM pro rok 2015 se rozumí soubor následujících dokumentů (viz Příloha 3 této Metodiky).

Formuláře všech dokumentů naleznete na adrese

www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/rezidencni-mista-2015_3222_3.html

Dále kliknout na Příloha č. 3_Žádost_o_poskytnutí_dotace_RM_2015_program_č 2

Lišta dole se skládá z 11 políček, k vyplnění již nyní při podání žádosti je ale pouze 8 formulářů:

 1. PRŮVODNÍ LIST ŽÁDOSTI (žadatel vyplňuje jen horní část formuláře, upozorňujeme, že sídlem organizace u fyzických osob je adresa jejich bydliště)
 2. INFORMACE O ŽADATELI (údaje označené hvězdičkou by se měly načíst automaticky z předchozího listu)
 3. INFORMACE O VLASTNICKÉ STRUKTUŘE (jen pro právnické osoby)
 4. PŘEDBĚŽNÝ FINANČNÍ PLÁN REZIDENTA NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ pro OSVČ nebo pro právnickou osobu, (pokud žádáte o více RM, vyplňuje se pro každé RM zvlášť), (dále na liště též uvedené finanční plány I-III se nyní nevyplňují !!)
 5. PROFESNÍ ŽIVOTOPIS ŠKOLITELE
 6. PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI. VČETNĚ PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE (prohlášení musí být podepsáno ve všech třech částech - tedy v části „Osoba odpovědná za zpracování projektu „, „ Osoba odpovědná za zpracování finančního plánu projektu“ a „Vyplňuje zástupce statutárního orgánu“, i když žádost zpracovává pouze žadatel sám). Pozn.: i na CD musí být přílohy naskenovány včetně podpisu a razítka.
 7. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZDLUŽNOSTI
 8. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLUPRÁCI S AKREDITOVANÝM ZAŘÍZENÍM POSKYTUJÍCÍM ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Pozn.: stejně jako při žádosti o akreditaci se jedná o zajištění praxe 5 oborů uvedených v tabulce zákl. části našeho vzdělávacího programu, tj. lůžková interna, pediatrie, chirurgie, gynekologie a ARP nebo JIP nebo ZZS/ZOS. Na CD být musí obě přílohy naskenovány včetně podpisu a razítka.

Dalšími povinnými přílohami k žádosti jsou dle Metodiky:

 1. KOPIE ROZHODNUTÍ O AKREDITACI
 2. KOPIE DOKLADU O VZNIKU SUBJEKTU (OSVČ doloží rozhodnutí o registraci. Právnické osoby jeden z dokladů uvedených v metodice na str. 6 - s.r.o většinou výpis z obchodního rejstříku, kde datum vydání nesmí být starší tří měsíců )
 3. KOPIE DOKLADU O REGISTRACI (pro OSVČ = předchozí bod)
 4. KOPIE SMLOUVY S AKREDITOVANÝM ZAŘÍZENÍM (dle nové metodiky v této fázi povinné jen pro zařízení akreditovaná pouze na část vzdělávacího programu).

Kopie Rozhodnutí o registraci event. Rozhodnutí o akreditaci nemusí být úředně ověřeny, musíte je ale oskenovat na CD (písemná forma žádosti a CD musí být shodné).

Všechny doklady (1-12) musí být oskenovány na CD jako jeden!! soubor včetně vyžadovaných podpisů a příloh.

CD musí být označeno přesným názvem zdravotnického zařízení, oborem (pro nás vždy všeobecné praktické lékařství), číslem programu (pro nás vždy program č.2) a dále označením RM 2015.

Vyplnění uvedených formulářů dle pokynů by tedy již nemělo být obtížné, problémem je obvykle správné zpracování předběžného finančního plánu. Tento předběžný finanční plán vás nezavazuje k jeho použití v případě úspěšného dotačního řízení.

Zde na webových stránkách SVL ČLS JEP (www.svl.cz) a SPL ČR (www.splcr.cz) proto naleznete modelové příklady zpracování předběžného finančního plánu rezidenta na specializační vzdělávání pro OSVČ a předběžného finančního plánu rezidenta na specializační vzdělávání pro právnické osoby.

Zdůrazňujeme, že přiložený příklad je modelový. Všechny údaje včetně finančních prostředků uvedených v příkladu si můžete upravit v souladu s metodikou, kterou naleznete na www.mzcr.cz. Žádost musíte vždy koncipovat na celé tříleté kurikulum – zákon totiž předepisuje výběrové řízení na rezidenta až po přidělení rezidenčního místa. V době podání tedy nemůžete oficiálně vědět, zda vyberete lékaře právě promovaného nebo s částečně absolvovanou praxí. Proto nemá smysl v žádosti uvedené a metodice přesně odpovídající finanční parametry nyní měnit. Až provedete výběr kandidáta, bude potřeba uvedené údaje zkonkretizovat podle toho, co má školenec splněno a co ne, podle aktuálních finančních podmínek stáží apod. a znovu zaslat (i další přílohy označené hvězdičkou, které se nyní nepřikládají!!). Při této činnosti, stejně jako v případě jiných problémů s komplikovanou administrativou a účtováním, Vám na základě naší dohody poskytne potřebnou pomoc administrátor. Uvádíme kontaktní osoby administrátora dle Metodiky:

Ing. Iva Urbancová, tel. 271 019 386, mobil 605 502 994, e-mail i.urbancova@ipvz.cz
Ing. Pavel Kobliha tel.271 019572 kobliha@ipvz.cz
Ing. Marie Karlová, tel. 271 019 562 karlova@ipvz.cz

Pro přijetí žádosti je důležité splnění všech formálních náležitostí uvedených v Průvodním listu k žádosti, včetně všech vyjmenovaných příloh - vždy 1x originál a oskenovat 1x na CD (musí být zcela totožné, takže i vyplněné formuláře obsahující rubriky na podpisy je nutno vytisknout, podepsat a na CD oskenovat včetně podpisu event. razítka)

Vážení kolegové, ujišťujeme vás, že sepisování těchto formálních náležitostí se nám příčí stejně jako Vám nepochybně jejich čtení. Metodika MZ ČR ale jasně uvádí, že jejich nesplnění je důvodem k vyřazení žádosti z dalšího hodnocení a z loňského roku víme, že komise MZ ČR je striktní a řada dobrých projektů byla zamítnuta kvůli těmto drobným formalitám, což bylo jistě škoda. Snaha o pomoc je také důvodem, proč vám dáváme k dispozici vzor předběžného finančního plánu rezidenta na specializační vzdělávání pro OSVČ vzor předběžného finančního plánu rezidenta na specializační vzdělávání pro právnické osoby.

Autor: František Jeřábek  |   Sekce: Zprávy | Novinky   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP