Vstup do interní sekce

Výzva poslancům Parlamentu České republiky

14.3.2006

Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče, Stanovisko k navrženým změnám zákona č.95/2004 Sb. (pozměňovací návrh poslance Jaroslava Krákory ke sněmovnímu tisku č. 1045)

Současný právní stav daný zákonem č.95/2004 Sb., je takový, že specializovanou způsobilost (tedy oprávnění samostatně poskytovat zdravotní péči jako lékař) v dané odbornosti získává lékař složením specializační zkoušky (atestace). Tato právní úprava je v souladu s podmínkami v EU.

Platí tedy, že lékař nemůže vykonávat samostatně činnost v daném oboru, pokud úspěšně neukončil specializační vzdělávání složením atestační zkoušky (na jejímž základě je lékaři vydán ministerstvem diplom o specializaci v příslušném specializačním oboru).

Podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře je získání specializované způsobilosti, která se dokládá diplomem viz výše. Je tedy garantováno, že samostatně bude poskytovat zdravotní péči v daném oboru pouze ten lékař, který absolvoval řádně atestační průpravu a složil z příslušného oboru zkoušku.

Nově navržené znění §44 odstavce 5, ovšem zavádí odlišnou praxi. Toto ustanovení uvádí, že lékař, který prokáže, že je držitelem osvědčení ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe všeobecné lékařství, získávají specializovanou způsobilost v oboru praktické lékařství pro dospělé (obdobně upravuje i u oborů ostatních).

Jaký je účel tohoto nově navrženého ustanovení ? V zásadě si lze představit dvě možnosti aplikace tohoto ustanovení, z nichž ovšem jedna každá je důvodem pro nepřijetí této změny.

První je možnost, že ČLK podmíní získání osvědčení  v souladu s platnými (a novelou nedotčenými) ustanoveními  specializační zkouškou z daného oboru.  
V takovém případě je ustanovení zcela nadbytečné, protože licence komory by byla pouze potvrzením o existenci diplomu o atestaci. Namísto současné praxe, kdy lékař dokládá diplom o atestaci, by dokládal nejprve komoře tento diplom, ta by následně vystavila osvědčení a lékař by pak dokládal (např. zaměstnavateli) toto osvědčení.

Druhou možností je, že ČLK umožní získávat osvědčení i lékařům, kteří specializační zkoušku z daného oboru nesložili.
Pokud je účelem tohoto ustanovení umožnit udělování výjimek z podmínek stanovených zákonem je nutno tento návrh zcela odmítnout. Přijetím návrhu by totiž došlo k situaci, kdy na základě udělení osvědčení ČLK bude samostatně poskytovat v určitém oboru lékař, který nesplnil podmínky pro samostatnou činnost dané zákonem – tedy neabsolvoval specializační průpravu (praxi) a nesložil předepsanou státní atestační zkoušku.
O tom, že návrh má vést k umožnění samostatné činnosti lékařů v oborech, pro něž nejsou dostatečně kvalifikováni (nesplňují podmínky zákonem stanovené, které platí obdobně i ve státech EU), svědčí i další doplňované ustanovení, které uvádí : „lékaři, kteří jsou držiteli osvědčení České lékařské komory k výkonu soukromé lékařské praxe v některém oboru uvedeném v příloze k tomuto zákonu nebo podle dosavadních právních předpisů, získávají specializovanou způsobilost i v obdobných oborech, které jsou součástí jejich postgraduálního vzdělávání se shodnou náplní oboru.".  Toto ustanovení znamená, že samostatnou činnost v konkrétním oboru by mohl vykonávat lékař, který nejenže nesložil atestační zkoušku pro tento obor, ale nedisponuje dokonce ani osvědčením ČLK pro tento obor. Dostačuje již jen existence osvědčení ČLK pro „obdobný“ obor (o atestační zkoušce se již vůbec nehovoří) To by se týkalo prakticky všech lékařských odborností !

Máme za to, že jestliže stát garantuje určitou kvalitu zdravotní péče a stanovuje podmínky, které musí lékař splnit, aby tuto mohl samostatně v jednotlivých oborech poskytovat, nemůže být přijata tato legislativní „výhybka“.  Při přijetí návrhu by platilo, že poskytovat péči v konkrétním oboru může kromě lékaře, který splnil všechny zákonné podmínky pro samostatnou činnost, také lékař, kterému byla udělena výjimka ze strany ČLK.

za výbor Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP:


doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
předseda              

V Praze dne 14. 3. 2006

Autor: Lucka  |   Sekce: Zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému


ISSN 1801-6383

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP