Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


O Společnosti všeobecného lékařství

Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SVL ČLS JEP) je dobrovolné sdružení lékařů, jehož cílem je skrze odbornou činnost zajišťovat stálý rozvoj oboru Všeobecné lékařství, poskytovat praktickým lékařům vzdělávání a tím podporovat rozvoj kvalitní primární péče jako základu našeho zdravotního systému.

Jsme jediná odborná společnost v ČR, která praktickým lékařům zprostředkovává aktuální informace v oboru, zveřejňuje a pravidelně aktualizuje doporučené diagnostické postupy, a organizuje semináře a konference blíže se zabývající aktuálními otázkami v oboru.

Všechny tyto nové informace se vždy snažíme stavět na principu evidence-based medicine. Většinu našich členů, zhruba 5000 z celkových cca 5500 praktických lékařů v ČR, tvoří běžní lékaři z praxe, kteří mají přehled o problémech, se kterými se praktičtí lékaři běžně potýkají, a jsou tak schopni přinášet lékařům do ordinací řešení, která skutečně potřebují. Každý člen Společnosti všeobecného lékařství má možnost se stát součástí výboru SVL, jehož členové se často obměňují.

Naše činnost

Praktickým lékařům je SVL oporou hlavně díky zpracovávání a vydávání doporučených postupů. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy shrnují nejnovější důležité poznatky a lékařům tak umožňují neustále zlepšovat svoji péči, aniž by museli trávit čas vyhledáváním těchto informací náročnějšími cestami. Důležitou platformou pro předávání informací praktickým lékařům je také měsíční časopis Practicus, dostupný členům SVL v tištěné i elektronické podobě. Spolu s časopisem Practicus obdrží členové SVL při novém vydání doporučených postupů i jejich tištěnou verzi.

V souvislosti s narůstajícími povinnostmi výboru SVL byl okruh aktivních spolupracovníků rozšířen o krajské konzultanty, kteří jmenovitě reprezentují obor na úrovni krajů. Jsou tak partnerem v komunikaci mezi výborem společnosti a místními praktickými lékaři a zároveň jsou významným partnerem v dialogu se státní správou v kraji.

Každý rok pořádáme stovky regionálních seminářů pro praktické lékaře ve všech krajích a v Praze. S každým vydáním nových doporučených postupů probíhají v každém kraji semináře seznamující účastníky blíže se změnami. Po vypuknutí pandemie COVID-19 sehrála SVL klíčovou roli představením webinářů, které lékařům umožnily získat potřebné informace snadno a rychle. Od roku 2014 probíhá každý rok Kongres praktických lékařů SVL ČLS JEP v Olomouci, vzdělávací akce pro praktické lékaře na Moravě. Největší odbornou konferencí všeobecných praktických lékařů je Jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP, které se každý rok účastní nejen praktičtí lékaři, ale i mnoho specialistů z různých oborů. Koncem každého roku také probíhá nejvýznamnější a největší odborná akce Společnosti všeobecného lékařství, výroční konference SVL ČLS JEP.

Společnost všeobecného lékařství úzce spolupracuje s přes 120-ti odbornými společnostmi a spolky lékařů, jež jsou taktéž součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, se kterými se podílí na výzkumných projektech. Nejvíce spolupracujeme se sesterskou organizací Sdružení praktických lékařů, která se soustředí na řešení praktičtějších otázek souvisejících s praxí praktického lékaře. Před dvaceti lety také započala spolupráce s ústavy všeobecného praktického lékařství českých lékařských fakult, která skrze pravidelné setkávání a výměnu informací probíhá dodnes.

V současné době se také kromě vzdělávání praktických lékařů zaměřujeme na usnadnění práce lékařů tak, aby se mohli soustředit na to, co jim jde nejlépe – péče o pacienty. Vyvíjíme systémy telemedicíny a elektronické dokumentace a řešení pro usnadnění komunikace mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními.

Naše partnerské organizace

Zahraniční aktivity

WONCA

SVL je členem největší a nejprestižnější mezinárodní organizace praktických lékařů WONCA (World Organization of National Colleges and Academies). Pravidelně se podílíme na aktivitách převážně evropské sekce WONCA Europe, ať už odbornými příspěvky, vedením sekcí konferencí nebo pomocí s jejich organizací. Členové SVL jsou také součástí mnoha orgánů a pracovních skupin WONCA. V roce 2013 proběhla v Praze XX. Světová konference praktických a rodinných lékařů WONCA a v roce 2017 XXII. Evropská konference praktických a rodinných lékařů WONCA. Organizací v pořadí již třetí evropské konference WONCA a jedné světové konference WONCA se SVL ČLS JEP stala historicky nejúspěšnějším organizátorem těchto akcí v Evropě.

Členové SVL též podílejí na aktivitách dříve samostatně operujících organizací, které jsou dnes součástí WONCA: výzkumná EGPRN (European General Practice Research Network), společnost učitelů EURACT (European Academy of Teachers) a pracovní skupina zabývající se kvalitou péče EQuiP (European Association for Quality in General Practice/Family Medicine).

EGPRN

Hlavní náplní organizace EGPRN je výměna výzkumných metodologií, podíl na mezinárodních studiích a projektech a také příprava základních informací v mnoha oblastech klinické péče i organizace zdravotnictví na podkladě vědeckého důkazu. Činností, kromě pravidelných meetingů, je i organizace kurzů, expertní činnost, publikace a řada dalších aktivit.

EURACT

Sdružení učitelů EURACT se zabývá tvorbu standardů výukových postupů a návrhů na unifikaci v evropském regionu a to v pregraduálním, postgraduálním stupni a v systémech celoživotního vzdělávání. Skupina každoročně vydává informace formou knih, příruček, apod. Vyvíjí také odborný tlak na členské země sjednotit kurikula vysokoškolská i specializační cestou produkce konsensních materiálů stanovujících minimální kriteria výuky.

EQuiP

Náplní práce EQuiP je tvorba metodologie postupů vedoucích ke zvyšování kvality poskytované péče ať již z hlediska organizačního tak i v některých klinických problémech - například tvorba klinických standardů. EQuiP vydává brožury shrnující celoroční činnost, mimoto členové publikují základní osvědčené postupy vyzkoušené ve zdravotních systémech svých zemí.

Proč se stát členem SVL?

Členství v SVL poskytuje praktickým lékařům jedinečný přístup k nejaktuálnějším informacím v oboru Všeobecné lékařství, prostřednictvím Doporučených postupů, pravidelného časopisu Practicus i široké škály webinářů, seminářů a konferencí. Členové SVL navíc mají možnost podílet se na rozvoji oboru spoluprací na projektech různých pracovní skupin.

Přihláška do SVL
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací